Bergen op Zoom is één van de twee pilotgemeente voor de transformatie van het Sociaal Domein. De andere pilotgemeente is Delft. De pilot komt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan zij namens alle andere ministeries de twee pilotgemeenten onderzoeken en ondersteunen tijdens de transformatie.

Omdat de gemeente Bergen op Zoom voor het sociaal domein samenwerkt met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht worden zij ook bij de pilot betrokken.

Tijdens het congres ‘Verkenningen Transformatie Sociaal Domein’ op 24 juni kwamen strategische partners, specialisten en het ministerie van BZK samen. Op 23 september en 18 november volgen nog eens twee van dit soort congressen.

Gemeente van de toekomst

Met behulp van een aantal toekomstscenario’s vormen de aanwezigen een beeld over hoe de gemeente van de toekomst in 2030 eruit zou kunnen zien.

“Wij zijn bijzonder trots dat we door het ministerie van BZK zijn uitgekozen om als pilotgemeente te fungeren voor deze zoektocht naar de herinrichting van het sociaal domein” aldus wethouder Arjan van der Weegen, overkoepelend portefeuillehouder sociaal domein.

“Het is een erkenning voor de interactieve wijze waarop wij met onze inwoners en maatschappelijke partners inhoud geven aan de veranderingen door de decentralisaties in het sociaal domein”.

Tweede fase

Op 1 januari 2015 is er al veel veranderd binnen het sociaal domein met de komst van de drie decentralisaties. Van der Wegen: “We zijn nu bij de tweede fase aangekomen. Dat is de Transformatiefase en heeft betrekking op de grote uitdaging van veranderingen in organisatie, cultuur en manier van werken.

Uitgangspunt hiervoor is ons visiedocument Sociaal Domein ‘Samen leven samen doen’. Dit hebben wij samen met maatschappelijke organisaties en burgers gemaakt.”

Ondersteuning en zorg

In dit document staan acht uitgangspunten, waarvan ‘Regie in eigen handen’ wellicht het belangrijkste is. De overheid wil immers kijken naar wat men zelf nog kan, voordat gekeken wordt naar ondersteuning en zorg. 

“De behoeften, mogelijkheden en de directe leefomgeving van de burger blijven echter wel altijd centraal staan”. In de pilot, waaraan Bergen op Zoom deel gaat nemen, wordt dit verder uitgewerkt.