De regels rondom aftrekposten veranderen vaak. Het is daarom ieder jaar weer een heel gepuzzel om uit te zoeken wat je nu wel en niet van je inkomen mag aftrekken.

Hieronder vind je een handig overzicht van de belangrijkste aftrekposten in de belastingaangifte over 2016. Zo weet je door welke posten je mogelijk minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen.

Werkenden

Voor het werk gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit kan als je minimaal één dag per week of minstens veertig dagen per jaar van en naar je werkgever reist. 

Daarnaast moet je meer dan 10 kilometer van je werkplek wonen en tenminste 70 procent van de reiskosten zelf betaald hebben. De hoogte van de aftrek hangt af van hoeveel kilometers je hebt afgelegd en hoe vaak je naar je werk hebt gereisd.

Een eventuele reiskostenvergoeding van de werkgever moet van het bedrag worden afgetrokken. In 2016 is de reisaftrek minimaal 28 euro en maximaal 2.066 euro.

Studenten

Studenten en werkenden die een opleiding of studie volgen en geen recht op studiefinanciering hebben, mogen studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken. Het gaat dan om kosten voor onder meer boeken, collegegeld en leermiddelen. Als bijvoorbeeld een werkgever een deel van deze kosten heeft vergoed, moet dat bedrag in de belastingaangifte van de gemaakte kosten worden afgehaald.

Vanaf het studiejaar 2015/2016 is het voor studenten met recht op studiefinanciering (hiermee wordt ook collegegeldkrediet bedoeld) niet meer mogelijk om studiekosten af te trekken.

Dit moet je niet vergeten bij je belastingaangifte
Dit moet je niet vergeten bij je belastingaangifte

Huiseigenaren

Woningbezitters kunnen de rente over hun hypotheek of de rente over een woninggerelateerde lening aftrekken. Dit kan een lening voor het onderhoud van een woning zijn of een lening voor bijvoorbeeld de afkoop van erfpacht.

Een deel van een lening dat bijvoorbeeld is bedoeld voor het kopen van meubels, is niet aftrekbaar. Alleen het deel dat tot de eigenwoningschuld behoort, kan van het inkomen afgetrokken worden.

Huizenbezitters met een hypotheek van na 2012 moeten hun hypotheekschuld wel aflossen om voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

Als je na 28 oktober 2012 je woning hebt verkocht en daar een restschuld aan hebt overgehouden, dan mag je nog maximaal vijftien jaar de rente over je restschuld aftrekken.

En als het huis niet op eigen grond staat, betalen huiseigenaren voor het gebruik van de grond. Deze periodieke kosten voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar. Beklemming is een eeuwigdurend recht op het gebruik van andermans grond.

Ook eenmalige financieringskosten voor het afsluiten van een hypotheek kunnen aftrekbaar zijn. Denk dan aan taxatiekosten en bemiddelingskosten voor het krijgen van een lening. Ook notariskosten voor een hypotheekakte zijn aftrekbaar. Maar zaken die met de koop zelf te maken hebben, zoals een makelaarsprovisie, de overdrachtsbelasting en notariskosten voor een koopakte vallen hier juist niet onder.

Daarnaast kunnen huizenbezitters zonder of met een kleine hypotheekschuld ook in aanmerking voor aftrek komen. Dit geldt voor de groep met aftrekbare kosten die lager zijn dan het zogenoemde eigenwoningforfait. Dat is het bedrag (percentage van de WOZ-waarde) dat huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen, omdat ze een eigen woning hebben.

En als eigenaar van een rijksmonumentenpand kun je de kosten voor het onderhoud van je pand aftrekken. Van deze kosten mag 80 procent afgetrokken worden.

Ouders

Ouders die kinderalimentatie betalen, mogen de waarde van deze verplichting opgeven als schuld in box 3. Het gaat om de waarde van toekomstige verplichtingen voor het levensonderhoud van hun kinderen. Het is de laatste keer dat ouders dit op deze manier mogen opgeven.

Verder is de de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar per 2015 vervallen. Dit is dus niet langer aftrekbaar.

Ex-partners

Als je in 2016 alimentatie aan je ex-partner hebt betaald, dan mag je dit bedrag aftrekken. Ook mag je andere onderhoudsverplichtingen in sommige gevallen aftrekken.

Als je ex-partner bijvoorbeeld in het huis is blijven wonen dat helemaal of deels van jou is, dan mag je het eigenwoningforfait over jouw deel van de woning aftrekken als alimentatie. 

De advocaat- en proceskosten om de hoogte van de alimentatie vast te stellen of aan te passen, zijn niet aftrekbaar.

Vermogenden

Giften aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling kun je van je inkomen aftrekken. Ook gemaakte kosten voor dergelijke instellingen kunnen aftrekbaar zijn. Het gaat om gewone en periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor giften aan culturele ANBI's bestaat een uitzondering. Deze giften mogen in de aangifte met 25 procent worden verhoogd. Het af te trekken bedrag mag maximaal 1.250 euro hoger zijn.

Patiënten

Als je in 2016 kosten maakte vanwege ziekte of invaliditeit, kun je in aanmerking komen voor aftrek van specifieke zorgkosten. De aftrek geldt alleen voor zorgkosten die niet vergoed worden. Kosten die onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen, zijn niet aftrekbaar.

Zo kunnen uitgaven aan bepaalde behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen, diëten, gezinshulp, extra kleding en beddengoed, vervoer en reiskosten aftrekbaar zijn. Het is raadzaam om op de site van de Belastingdienst uit te zoeken welke kosten precies aftrekbaar zijn.

En mensen die tijdelijk een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder hebben verzorgd, kunnen mogelijk uitgaven voor het tijdelijke verblijf thuis aftrekken. Het gaat dan om de extra kosten die ze maakten voor iemand die meestal in een Wlz-instelling verblijft. De aftrek is geldig voor ouders, broers of zussen of mentoren van ernstig gehandicapten. Alleen uitgaven die niet worden vergoed, kunnen aftrekbaar zijn.

Dit moet je doen met vooraf ingevulde gegevens bij je belastingaangifte
Dit moet je doen met vooraf ingevulde gegevens bij je belastingaangifte