Bent u nog een zwevende kiezer? Autoweek heeft de politieke standpunten op het gebied van mobiliteit voor u op een rijtje gezet.

Woensdag gaat Nederland naar de stembus. Bent u nog een zwevende kiezer? Wij zetten de politieke standpunten op het gebied van mobiliteit voor u op een rijtje.
 
Mobiliteit is traditioneel een punt waarop de Nederlandse politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is lastig om een goed beeld van al deze standpunten te krijgen. Daarom hebben wij zes vragen over mobiliteit aan de grote politieke partijen voorgelegd. Voor u als automobilist nuttige informatie als u woensdag voor stemcomputer staat.
 
Wat zijn jullie oplossingen voor het fileprobleem?
CDA:
Betere benutting van het Nederlandse asfalt. Bovendien zoeken we oplossingen voor de knelpunten in het wegennet. Verder flexibele maximumsnelheden (dus 120 als dat kan) en verbeterd openbaar vervoer.
PVDA: We moeten analyseren wat de knelpunten zijn en daar een goed alternatief bieden in de vorm van openbaar vervoer
VVD: De A1, A2 en A4/A16 hebben de hoogste prioriteit. Drukke snelwegen tussen grote steden moeten minder afslagen krijgen en de maximumsnelheid moet waar het kan naar 130 kilometer per uur.
SP: We bestrijden files met goed openbaar vervoer en een eerlijke kilometerheffing. Meer asfalt verplaatst de problemen alleen maar.
D66: Verbetering van het huidige wegennet in plaats van nieuwe wegen, bijvoorbeeld door verbreding van snelwegen. De verbeteringen moeten worden doorgevoerd in combinatie met verbeteringen aan het openbaar vervoer en andere soorten van mobiliteit, zodat er een beter verkeersnetwerk ontstaat.
GroenLinks: De kilometerheffing moet snel worden ingevoerd. De gereserveerde bedragen voor wegenaanleg moeten meer ten goede komen aan het openbaar vervoer. Bestaande uitbreidingsplannen ten koste van natuurgebied moeten worden geschrapt.
ChristenUnie: De verkeersgroei moet worden omgebogen in de richting van het openbaar vervoer en de fiets. Bezit van de auto hoeft niets te kosten, het gebruik daarentegen wel. Het openbaar vervoer moet goedkoper en aantrekkelijker worden.
 
Als echt wordt bewezen dat de 80-kilometerzones rond de grote steden meer files opleveren, moet de maximumsnelheid dan weer omhoog?
CDA: 80-kilmeterzones moeten opgeheven worden op de plekken waar de luchtkwaliteit of de verkeersdoorstroming aantoonbaar is verslechterd.
PVDA: In principe niet, omdat de 80-kilometerzones vaak heel goed werken. Bovendien moeten niet vergeten dat Nederland momenteel niet voldoet aan de eisen voor luchtkwaliteit van de Europese Unie.
VVD: Invoering van flexibele maximumsnelheden helpt tegen files. Een lagere snelheid bij drukte zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Tachtig kilometer per uur rijden op vrijwel lege snelwegen is echter onnodig pesten van automobilisten.
SP: De 80-kilometerzones rond de steden zijn ingevoerd voor de verbetering van de leefomgeving. Daar moet dan ook op getoetst worden.
D66: Uiteraard. Als iets niet werkt moet je het niet doen.
GroenLinks: De 80-kilometerzones moeten blijven, omdat door die zones het milieu wordt ontzien.
ChristenUnie: Als blijkt dat de doorstroming verslechtert en ook de milieuvervuiling toeneemt, is het onzin om de 80-kilometerzones te handhaven
 
Moet er een kilometerheffing komen en zo ja, in welke vorm?
CDA: Het CDA is voor een kilometerheffing. De prijs kan naar tijd en plaats variëren, zodat mensen op rustige plaatsen en tijdstippen minder betalen dan op drukke plaatsen en tijdstippen.
PVDA: Er moet een tijd- en plaatsgebonden kilometerheffing komen. Dus mensen die in het Noorden of op daluren rijden hoeven minder te betalen dan mensen die in de spits rond de grote steden rijden.
VVD: Een kilometerheffing betekent voor de VVD dat automobilisten op een eerlijke manier gaan betalen voor hun mobiliteit. Niet het bezit maar het gebruik van de auto wordt belast. Als je veel rijdt, betaal je ook meer.
SP: Er moet een eerlijke kilometerheffing komen. Deze moet afhankelijk zijn van milieukenmerken, niet van tijd en plaats.
D66: Er moet een ‘slimme’ kilometerheffing naar tijd en plaats komen. Dat betekent bijvoorbeeld een spitsheffing bij knelpunten.
GroenLinks: Ja, er moet een kilometerheffing komen, afhankelijk van plaats, tijd en hoe vervuilend de auto is.
ChristenUnie: Ja, voor de eerste 5000 gereden kilometers per jaar geldt dan een laag tarief. Bovendien moet de motorrijtuigenbelasting worden afgeschaft.
 
BPM gelijk, omhoog of omlaag?
CDA:  De BPM en de motorrijtuigenbelasting worden afgeschaft en vervangen door een prijs per kilometer. Schone en zuinige motoren moeten worden gestimuleerd.
PVDA:  BPM en wegenbelasting moeten worden afgeschaft.
VVD: De BPM moet verdwijnen.
SP: De BPM moet worden afgeschaft.
D66: Allebei, omhoog en omlaag. D66 wil ‘schone’ auto’s goedkoper maken en een heffing leggen op vervuilende auto’s.
GroenLinks: De BPM moet omlaag voor milieuvriendelijke auto’s, milieuvervuilende auto’s moeten duurder worden.
ChristenUnie: Voor de hoogte van de BPM gaat niet alleen de relatieve zuinigheid van de auto als criterium gelden, maar vooral ook de absolute zuinigheid. Bij aanschaf van een auto met snelheidsbegrenzer komt een aftrekregeling van de BPM.
 
Hoe zien jullie de verkeerssituatie over tien jaar?
CDA:  De belangrijkste doelstelling is dat reizen per auto en openbaar vervoer betrouwbaar wordt. Dus een goede doorstroming op de wegen en goede aansluitingen in het openbaar vervoer.
PVDA: Er zullen nog meer mensen reizen, we moeten dus ervoor zorgen dat er creatieve oplossingen gevonden worden voor de mobiliteitsproblematiek. Die oplossingen moeten voornamelijk gezocht worden in het openbaar vervoer.
VVD: Over tien jaar rijdt Nederland weer door. Lokaal en doorgaand verkeer op de snelwegen is zoveel mogelijk gescheiden en de files zijn minimaal gehalveerd. Dubbeldekswegen zijn gemeengoed op plaatsen waar te weinig ruimte was om wegen uit te breiden.
SP: We pesten geen automobilisten de auto uit, maar zorgen wel dat Nederland op de langere termijn beter kan doorstromen.
D66: Als er niets gebeurt, loopt Nederland vast. Daarom is het van belang dat Nederland eindelijk gericht gaat werken aan een echt hoogwaardig en samenhangend net van (openbaar) vervoer.
GroenLinks: Over tien jaar moet het openbaar vervoer veel belangrijker zijn in Nederland. Milieuvriendelijke auto’s moeten worden gesubsidieerd.
ChristenUnie: Over tien jaar is er een wezenlijke verschuiving van auto naar slim en flexibel openbaar vervoer te hebben bereikt. De auto’s zijn schoner, stiller en zuiniger dan nu. Meer mensen zullen gebruik maken van oplossingen als de auto op afroep.
 
Waarom moet de kiezer op jullie stemmen?
CDA:
  In de visie van het CDA mag de auto geen melkkoe van de overheid zijn. De invoering van de kilometerheffing mag geen lastenverzwaring voor de automobilist betekenen. Bovendien zorgen wij ervoor dat er voldoende wegen komen.
PVDA:  Omdat PVDA een eerlijk systeem biedt. Mensen die niet rijden hoeven ook niet te betalen. We willen de mensen met het OV een echt alternatief voor de auto bieden. Het openbaar vervoer moet in de Randstad daarom goedkoper worden dan de auto.
VVD:  De VVD is de partij die veruit het meeste geld wil uitgeven aan oplossingen voor de fileproblematiek. Bovendien willen wij daadkrachtig optreden en niet jarenlang vergaderen over oplossingen.
SP:  De SP is de partij naast de meest sociale partij, ook de partij die verantwoord met de mobiliteit omgaat.
D66:  D66 zet zich als enige partij in voor een goed afgestemde infrastructuur. Dus een waarin openbaar vervoer en autogebruik elkaar op een goede manier aanvullen.
GroenLinks: Groenlinks zet het meeste in op openbaar vervoer en biedt zo de beste oplossing voor het milieu en de fileproblematiek.
ChristenUnie: Wie ChristenUnie stemt, kiest voor een partij die bereikbaarheid echt binnen bereik brengt. Iedereen ziet dat je niet van knelpunt naar knelpunt kunt blijven doormodderen, zoals nu het geval is.