DEN HAAG - De Onderwijsinspectie gaat de beschuldiging onderzoeken dat moslimscholen aanzetten tot haat. De voorzitter van de koepelsorganisatie van islamitische scholen noemde de beschuldiging "hartstikke belachelijk". Lees verder >>Lees de reacties van de lezersGeef uw mening

Ook hand in eigen (PvdA) boezem steken.De 'situatie' ligt m.i. breder dan binnen het islamitisch onderwijs alleen!Het betreft m.i. ook een groot deel van het Biezonder Onderwijs.

Het grondwettelijk vacuum is door gebrek aan visie op integratie binnenneo-geo-maatschappelijke verhoudingen, ontstaan. Dat is op zijn zachtst uitgedrukt, politiek- en beleidsverzuim!

Ook op TV1 zag ik onlangs argeloze kleine schoolkinderen strijdlustige christelijke liederen zingen, waarin het gebruik van het zwaard tegen 'andersdenkenden', onverholen aan de orde komt. Ik beschouw dat ook niet als 'onschuldig' en zeker als 'oneigenlijk-westers'.

Kortom, als het op het Biezonder Onderwijs' aankomt hebben bewindsliedendecennialang slappe knieen getoond en gebruiken nu tegen de verkiezingenkrachtige taal tegen de kwetsbaarste (kleinste) groep voor ordinair politiek gewin. Maar dat is in de politiek geen nieuw fenomeen!

Ook Fortuyn c.s. zou zich eens iets breder moeten orienteren en niet alleenvoor eigendunkelijke parochie preken.

NOVA citeerde uit en toonde statuten van Islamitische scholen, waarin(buitenlandse) co-financiers met naam en toenaam zijn opgenomen. Deze statuten dienen door het Ministerie van Onderwijs te worden goedgekeurd alvorens openbare dan wel biezondere scholen op erkenning en financiering kunnen rekenen.

Kennelijk heeft de PvdA-bewindsvrouwe, gezien het absoluut dogmatischekarakter van beleidsvoering op Onderwijs sinds haar ambtsvoorganger J.Ritzen, van realiteit gespeende ideologie laten prevaleren boven monitoringen beheersing van hogere grondwettelijke principes van bevolkingsintegratie.

Hierbij moet worden opgemerkt dat 'de (geo-)politiek' al decennia verzuimtom een neo-geo-samenleving te objectiveren/definieren als fundament voordeze integratie. Hierdoor is een 'onderwijspolder' verworden tot een 'integratiemoeras' waar de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, kennelijk binnen met name grotere delen van het Biezonder Onderwijs, de 'oude zuilen?', wordt gebruikt om een eigen (sociaal-culturele) invulling te geven aan een 'integratiedoelstelling'.

Op deze wijze vraag je om maatschappelijke problemen! Deze discussie behoort diepgaand in de nationale parlementen en het EU-parlement te worden gevoerd en niet op een 'achternamiddag' aan de vooravond van lokale verkiezingen.

Veiligheids- en openbare ordediensten worden al decennia gebruikt als 'de vuilopruimers' van mislukt, eerder "integratiebeleid" terzake autochtonen EN allochtonen. Gaat de geschiedenis zich herhalen? Wat 'de democratie' verzuimt moet 'de democratie' oplossen anders is een 'ordinaire politiestaat' een gevolg.

Het electoraat verdient het voor volwassen te worden aangezien en te wordengerespecteerd. Daar ontbreekt het nog het meest aan en dan kun je wachten op toenemende 'instabiliteit'!

Het ga u allen best!