De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Waternet onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de ILT heeft Waternet "zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip op de eigen cybersecurity".

Dat zou een risico vormen voor de kwaliteit en levering van drinkwater, zo schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Waternet heeft bijvoorbeeld nog geen procedure voor het melden van ICT-inbreuken die grote gevolgen voor de drinkwaterlevering kunnen hebben.

Ook vindt er onvoldoende gestructureerd risicomanagement, evaluatie en bijsturing plaats. Volgens de ILT zijn er inmiddels verbeterstappen gezet, maar is het verscherpte toezicht toch nog nodig. De ILT zal "scherp in de gaten houden" of de gemaakte plannen worden uitgevoerd.

"Het verscherpt toezicht zal duren tot het moment dat er weer sprake is van vertrouwen dat Waternet de leveringszekerheid en kwaliteit van drinkwater en de daarvoor benodigde besturing en processen, in het bijzonder die van cybersecurity, in voldoende mate op orde heeft", schrijft Van Nieuwenhuizen.