Het stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is om de komst van nieuwe hotels via bestemmingsplannen, de Omgevingswet en erfpacht te voorkomen. Er is nu al een 'nee tenzij'-beleid, maar dat werkt niet altijd.

Zo is jaren geleden in bestaande bestemmingsplannen bepaald dat sommige plekken een hotelbestemming kunnen hebben. Dankzij deze regels kunnen eigenaren, ontwikkelaars en exploitanten daar toch nog een vergunning voor een nieuw hotel krijgen.

Dit terwijl het stadsbestuur sinds 2016 al probeert om de groei van het aantal hotels aan banden te leggen. "De ambitie is om hotelontwikkeling af te remmen en nieuwe hotelontwikkeling alleen mogelijk te maken als er sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering in de directe leefomgeving", schrijft het stadsbestuur in een brief aan gemeenteraadsleden.

Dat lukt in gebieden waar geen hotelbestemmingen zijn volgens de gemeente goed. "Van de 34 nieuwe hotelinitiatieven zijn 32 afgewezen. Slechts twee initiatieven zijn positief beoordeeld in het kader van een vergunningaanvraag. Deze twee initiatieven zijn van hoge kwaliteit, ze hebben een bijzonder concept en voldoen aan de criteria uit het overnachtingsbeleid. De strenge eisen zorgen er bovendien voor dat veel aanvragers in de vooroverlegfase afhaken en geen aanvraag indienen."

Stadsbestuur verwelkomt hotels in 'ontwikkelingsgebieden'

Maar dat beleid alleen is dus 'ontoereikend', stelt het stadsbestuur. Daarom wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zoals dus onder meer de Omgevingswet. Die gaat vanaf 2021 in. "Het college zal de juridische en financiële gevolgen van deze verdergaande maatregelen in beeld brengen en toetsen."

Overigens wil het stadsbestuur de hotels niet overal weigeren. "Voor ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld Havenstad, IJburg en delen van Zuidoost kan hotelontwikkeling een belangrijke economische impuls zijn. Diversiteit aan voorzieningen, waaronder hotels, is van belang voor de functiemenging in deze ontwikkelingsgebieden."