De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een inventarisatie gedaan van alle beschermwaardige objecten in de gemeente. Deze zijn nu inzichtelijk gemaakt in een digitale informatieve cultuurhistorische waardenkaart.

De kaart laat honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien. Deze zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen, namelijk gemiddeld, hoog en zeer hoog.

De kaart is opgesteld door een klankbordgroep, in samenspraak met andere partijen, zoals diverse historische organisaties.

Om daadwerkelijk tot bescherming van de beschermwaardige objecten over te kunnen gaan, moet de kaart verankerd worden in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Dit wordt gedaan door het opstellen van een paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie.

Traject deze zomer van start

De mate van bescherming is afhankelijk van de waardering dat een object heeft gekregen. Omdat veel objecten op de kaart in particuliere handen zijn, worden belanghebbenden betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Naar verwachting gaat dit traject na de zomer van start. Inwoners en eigenaren van de objecten kunnen dan hun reactie geven op de Cultuurhistorische Waardenkaart.