De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de beleidsnotitie 'Ruimtelijk beleid zonneweides' opgesteld. Het realiseren van grootschalige zonneweides is één van de mogelijkheden om de ambities uit de duurzaamheidsagenda te verwezenlijken.

"Onze ambitie is dat in 2020 minimaal veertien procent van het energieverbruik uit duurzaam opgewekte energie bestaat. Zonneweides kunnen hier voor een groot deel aan bijdragen", aldus wethouder Ed de Leest. Op dit moment wekt de gemeente acht procent duurzame energie op met zonnepanelen en windmolens langs de N11. Als de windmolens verdwijnen wordt er nog slechts één procent aan duurzame energie opgewekt. 

De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar zonnepanelen op daken en het realiseren van zonneweides buiten de ecologische hoofdstructuur en het weidevogelleefgebied. Mogelijkheden voorziet de gemeente in de gebieden tussen de N11 en de Oude Rijn en de transformatiegebieden in het sierteeltgebied. Hiermee kunnen naast het behalen van de doelstelling in het kader van duurzaamheid ook andere doelstellingen worden bereikt, zoals meervoudig ruimtegebruik en het voorzien in een vervolgfunctie in delen van het sierteeltgebied.

Om aan te geven onder welke voorwaarden plaatsing binnen de gemeente mogelijk is, is een beleidsnotitie 'Ruimtelijk beleid zonneweides' opgesteld. De inspraakperiode van vier weken voor de notitie start op 1 september 2016.