Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om in 2025 100 procent van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en grondstoffen te sparen.

In 2020 wil de gemeente al komen tot 75 procent. Dit is niet alleen beter voor het milieu, het leidt ook tot lagere lasten.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om het voor bewoners zo gemakkelijk mogelijk te maken hun afval gescheiden in te zamelen.

Wethouder Tseard Hoekstra: "Een voorbeeld daarvan is PMD-inzameling via de bruine afvalcontainers. Dit heeft geleid tot een hoger scheidingspercentage (van 48 procent naar 53 procent)."

Grondstoffenbeleid 2015-2025

Om de doelstellingen te halen, wordt de komende tijd de huidige manier van inzamelen verbeterd. Uitgangspunten zijn een goede service voor de inwoners én lagere lasten.

"Zo komt er een toegangssysteem met een spaarpas voor de ondergrondse containers, zodat inwoners alleen betalen voor het restafval dat zij inleveren."

"Verder betere voorlichting over het gescheiden aanbieden van afvalstoffen, GFT inzameling op maat bij gestapelde bouw, verhoging van inzamelfrequentie van PMD-afval en verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval in het buitengebied."

Vanaf 1 januari 2017 wordt de afvalstoffenheffing met 30 procent verlaagd. Samen met de invoering van betalen voor het ingeleverde restafval, leidt dit gemiddeld tot 6 procent lagere lasten op afval.