Woensdag 02 maart is er in de vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland het punt "Mondelinge vragen over afschotontheffing en faunabeheer knobbelzwanen" in de agenda opgenomen. 

De Socialistische Partij, Partij van de Dieren en Groen Links hebben schriftelijk vragen gesteld. Naast de vragen hebben zowel de PvdD en GL in hun toelichting op de vragen grote vraagtekens geplaatst bij het door de provincie gevoerde beleid.

In een eerder door de Provincie Zuid-Holland gepubliceerd persbericht werd o.a. gesteld dat de vergunning was afgegeven vanwege de hoge schade die door zwanen wordt aangericht aan de gewassen.

Echter, volgens de ingediende toelichting op de vragen zou de jaarlijkse schade in 2015 slechts in drie gevallen hoger dan 250 euro, en die drie gevallen bijeen was die dan nog maar 952 euro groot.

Commerciële uitbating

Ook worden er kanttekeningen geplaatst bij de commerciële uitbating van de in het wild levende zwanen, welke juist volgens oud-staatsecretaris Sharon Dijkstra in haar brief van 08-augustus-2013 als ongewenst werd getypeerd.

In scherpe bewoordingen wordt bovendien gewezen op de nogal ruime voorwaarden m.b.t. de afgegeven vergunningen, alsmede het wel extreem beperkte aantal beschikbare BOA's en de daaruit voortvloeiende gebrekkige controle op naleving van de diverse in de wet gestelde bepalingen.

Inmiddels heeft ook 50Plus bij monde van Fraktievoorzitter Bakx aangegeven een eventuele motie te zullen steunen.