1.Definities

.1.aanvullende diensten: de door NU.nl aangeboden diensten waarvoor naast deze algemene voorwaarden aanvullende voorwaarden gelden.
.2.aanvullende voorwaarden: de voorwaarden welke naast deze algemene voorwaarden gelden voor de aanbieding en levering van aanvullende diensten.
.3.account: verzameling van informatie van een gebruiker beveiligd met login en wachtwoord.
.4.E-mail Adres: het door NU.nl vastgestelde e-mail adres dat de gebruiker gebruikt via de NU.nl Nieuwsbrief.
.5.gebruiker: de persoon die na acceptatie door NU.nl een overeenkomst met NU.nl aangaat voor gebruik van de internet-diensten en/of de aanvullende diensten.
.6.gebruikersnaam: de door NU.nl vastgestelde gebruikersnaam welke wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren.
.7.NU.nl: Parti-Avanti Holding B.V., Vestdijk 9, 5611CA Eindhoven.
.8.NU.nl nieuwsbrief: Nieuwsdienst van NU.nl verspreid via e-mail.
.9.NU.nl-website: de door NU.nl onder de domeinnaam NU.nl aangeboden website.
.10.internet-diensten: de door NU.nl aangeboden internet-diensten, waaronder begrepen de aanvullende diensten, zoals nader gespecificeerd in deze algemene voorwaarden, in de aanvullende voorwaarden en/of op de NU.nl-Website.
.11.overeenkomst: de overeenkomst tussen NU.nl en de gebruiker waarvan de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
.12.Privacy Verklaring: de door NU.nl opgestelde privacy verklaring.
.13.wachtwoord: het door NU.nl op voorstel van de gebruiker vastgestelde wachtwoord noodzakelijk voor toegang tot de internet-diensten.

2.Toepassing algemene voorwaarden & aanvullende voorwaarden

.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van internet-diensten door NU.nl en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen NU.nl en de gebruiker. De aanvullende voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing op de aanbieding en levering van aanvullende diensten.
.2.NU.nl heeft het recht de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal tijdig schriftelijk, via e-mail of op andere wijze worden geïnformeerd over wijzigingen in de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden. De wijzigingen in de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Met het (voortdurend) gebruik van de internet-diensten door de gebruiker na wijziging van de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden wordt de gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
.3.Van de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen NU.nl en de gebruiker worden afgewezen. NU.nl wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door gebruiker worden gehanteerd expliciet van de hand.

3.Totstandkoming overeenkomst

.1.Op de NU.nl-Website wordt de gebruiker vrijblijvend de gelegenheid geboden zich aan te melden voor een account waarmee gebruik kan worden gemaakt van de internet-diensten. Met de aanmelding aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Na verificatie van de door de gebruiker bij aanmelding voor een account verstrekte gegevens kan NU.nl de aanmelding via e-mail aanvaarden, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
.2.NU.nl behoudt zich het recht voor de aanmelding van een gebruiker zonder opgave van redenen niet te aanvaarden.

4.Aanmelding en account

.1.Bij aanmelding voor een account verstrekt de gebruiker de door NU.nl verzochte gegevens. Deze gegevens zullen door NU.nl worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring.
.2.Bij aanmelding voor een account wordt, op voorstel van de gebruiker, door NU.nl een gebruikersnaam vastgesteld.
.3.Bij aanmelding voor een account kiest de gebruiker een uniek wachtwoord. NU.nl kan voorwaarden stellen aan het wachtwoord, zoals een minimum aantal karakters of gebruik van bepaalde tekens.
.4.De gebruiker erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De gebruiker zal NU.nl onmiddellijk schriftelijk of per e-mail informeren over enig ongeoorloofd gebruik van het account. NU.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige verliezen die kunnen ontstaan voor misbruik van het account. De gebruiker vrijwaart NU.nl voor alle schade en/of aanspraken van derden welke het gevolg zijn van misbruik van het account.

5.Verplichtingen NU.nl

.1.NU.nl zal de internet-diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden.
.2.De email internet-dienst zal omvatten een nieuwsbriefservice. Het daadwerkelijke aanbod van internet-diensten zal door NU.nl worden bepaald.
.3.Bepaalde internet-diensten kunnen door NU.nl als aanvullende Dienst worden gekwalificeerd en aangeboden. Op de aanbieding, levering en het gebruik van dergelijke aanvullende diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, welke voorafgaand aan het gebruik van de aanvullende diensten door de gebruiker zullen worden geaccepteerd. Middels gebruik van de aanvullende diensten accepteert de gebruiker de aanvullende voorwaarden.
.4.NU.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de internet-diensten aan de gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder nadere aankondiging geheel of gedeeltelijk te verwijderen, ingeval de gebruiker toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, alsmede in geval van enig handelen door de gebruiker in strijd met het bepaalde in artikel 6.1 en/of 6.2.

6.Verplichtingen en beperkingen gebruiker

.1.Het is de gebruiker niet toegestaan om de internet-diensten te gebruiken in strijd met de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse reclame code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
.2.Het is de gebruiker onder meer niet toegestaan om de internet-diensten te gebruiken voor:
a.het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
b.het doen van onrechtmatige uitlatingen;
c.het aannemen van een valse identiteit;
d.het beperken van derden in de mogelijkheid de internet-diensten en/of het internet te gebruiken.
.3.Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-)verbindingen noodzakelijk om van de internet-diensten gebruik te kunnen maken.

7.NU.nl nieuwsbrief

.1.NU.nl zal de nieuwsbrief aanbieden in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden en voor zover van toepassing de aanvullende voorwaarden.
.2.NU.nl zal, op voorstel van de gebruiker, één E-mail Adres voor de gebruiker vaststellen.
.3.NU.nl behoudt zich het recht voor om accounts die gedurende een door NU.nl te bepalen periode niet aan de verplichtingen hebben voldaan op te heffen en zonder nadere aankondiging alle met betrekking tot de account opgeslagen informatie te verwijderen.

8.Privacy

.1.NU.nl zal de internet-diensten aanbieden en de gegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. gebruiker geeft hierbij toestemming aan NU.nl voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

9.Aansprakelijkheid en vrijwaring

.1.Al hetgeen door NU.nl met betrekking tot de internet-diensten wordt aangeboden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie, producten, diensten en/of software en services, (a) wordt vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten aangeboden; (b) kan onjuistheden en/of fouten bevatten en (c) kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd of verwijderd.
.2.De gebruiker erkent dat al hetgeen door NU.nl met betrekking tot de internet-diensten wordt aangeboden niet mag worden beschouwd als (bindend) advies dat bepalend is voor medische, juridische, financiële, fiscale en/of andere persoonlijke beslissingen. De gebruiker erkent dat het gebruik van enige informatie zijn eigen verantwoordelijkheid is, en de gebruiker zich waar nodig door een (professionele) adviseur zal laten voorlichten.
.3.NU.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, van de gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van de internet-diensten of anderszins, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NU.nl.
.4.NU.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de internet-diensten door de gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot transacties aangegaan via de internet-diensten. .5.NU.nl is niet aansprakelijk voor het niet, foutief, onvolledig of te laat verzenden of ontvangen van enige berichten, bestanden of informatie via de internetdienst.
.6.De gebruiker vrijwaart NU.nl voor alle schade en/of claims van derden voortvloeiend uit het handelen en/of nalaten van de gebruiker in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden.

10.Garantie

.1.De internet-diensten en de aanvullende diensten worden door NU.nl zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

11.Betaling

.1.Een aantal van de internet-diensten en/of aanvullende diensten worden tegen betaling aangeboden en geleverd aan de gebruiker. .2.De voorwaarden voor betaling van internet-diensten zullen worden geregeld in aanvullende voorwaarden.

12.Links

.1.Hyperlinks welke worden aangeboden op de NU.nl-Website en/of bij aanbieding en levering van de internet-diensten kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan NU.nl. NU.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door NU.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de NU.nl-Website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de NU.nl-Website verwijzen. NU.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige afspraak die de gebruiker met een derde maakt, ongeacht of het contact tussen de gebruiker en de derde is gelegd door of via een link op de NU.nl-Website of anderszins.

13.Duur, beëindiging en ontbinding

.1.De overeenkomst tussen NU.nl en de gebruiker wordt aangegaan voor de bij de aanmelding voor een account door gebruiker tussen NU.nl en gebruiker overeengekomen periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de overeenkomst worden aangegaan voor een initiële periode van 1 (een) jaar.
.2.Na verstrijken van de in artikel 13.1 bedoelde periode zal de overeenkomst automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij een der partijen tenminste 1 (een) maand voor het verstrijken van deze periode via de NU.nl website op de daartoe ter beschikking gestelde webpagina elektronisch wordt opgezegd.
.3.NU.nl is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de gebruiker een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
.4.NU.nl is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van gebruiker is aangevraagd; (c) gebruiker in surséance van betaling verkeert; (d) er surséance van betaling voor gebruiker is aangevraagd; (e) gebruiker onder bewind of curatele is gesteld; (f) gebruiker bij aanmelding voor de account onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en/of (g) gebruiker in strijd met het bepaalde in artikel 6.1 en/of 6.2 handelt.
.5.In geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst is NU.nl gerechtigd om de levering van internet-diensten per omgaande te staken en gestaakt te houden.

14.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

.1.Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en/of de levering van internet-diensten is Nederlands recht van toepassing.
.2.Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en/of de levering van internet-diensten zullen, indien tussen NU.nl en de gebruiker geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.