DEN HAAG - Het CDA wil de komende vier jaar 7,5 miljard eurobezuinigen, zo heeft de partij dit weekeinde bekendgemaakt. Dat is miljard minder dan de VVD, die zondag haar concretebezuinigingsplannen presenteerde en 2,5 miljard meer dan D66, datzaterdag aankondigde 5 miljard te willen besparen.

Zowel CDA, VVD als D66 willen de komende vier jaar deloonstijging beperken tot het inflatieniveau. Dat levert circa 4miljard op. Het CDA wil daarnaast de afschaffing van deonroerendzaakbelasting, die in het regeerakkoord is overeengekomen,terugdraaien. De rest van zijn bezuinigingsmaatregelen presenteerthet CDA waarschijnlijk maandag. Ook D66 komt nog met een nadereinvulling.

Aflossing van de staatsschuld

De partijen reageren met hun voorstellen op de jongste prognosevan het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit blijkt dat het nieuwekabinet op een tegenvaller van 10 miljard euro moet rekenen. ZowelCDA, VVD als D66 willen dat aan het eind van de de volgenderegeerperiode het financieringstekort is omgebogen in een kleinoverschot, zodat een begin kan worden gemaakt met de aflossing vande staatsschuld.

Strenger bij toekennen sociale uitkeringen

VVD-lijsttrekker Zalm maakte zondag tijdens de campagnestart vanzijn partij in Rotterdam duidelijk waar hij precies wil bezuinigen.Hij wil de eerder met het CDA afgesproken levensloopregeling(waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof)schrappen. Ook wil Zalm af van een in het regeerakkoordovereengekomen inkomensafhankelijke kinderkorting. Daarmee bespaarthij in totaal bijna 1 miljard. Verder wil de VVD onder meerbezuinigen op de publieke omroep en ontwikkelingssamenwerking. Ookdenkt ze een half miljard te vinden door een strenger te zijn bijhet toekennen van sociale uitkeringen. In het VVD-pakket zitten ookextra uitgaven, onder meer voor veiligheid (een half miljard),infrastuctuur en Defensie.

Fonds voor bereikbaarheid en leefkwaliteit

De PvdA heeft na de presentatie van de CPB-cijfers nog geennieuwe bezuinigingsplannen gepresenteerd. Lijsttrekker Bos kondigdezaterdag bij de start van zijn verkiezingscampagne wel aan dat hijhet "kwartje van Kok" apart wil zetten in een fonds voorbereikbaarheid en leefkwaliteit. Het geld (500 miljoen per jaar)kan dan worden gebruikt voor onderhoud aan het spoor en de aanlegvan nieuwe natuurgebieden, maar ook voor het aanpakken vanknelpunten in het wegennet. Het CDA presenteerde een dergelijk planal eerder. VVD en LPF houden vast aan teruggave aan de pomp van hetkwartje van Kok.

Extra belastingkorting

PvdA-lijsttrekker Bos lanceerde zaterdag nog een voorstel. In DeTelegraaf zei hij dat hij de burgers een extra belastingkorting van euro wil geven om de prijsstijgingen na de komst van die munt tepresenteren. Bos wil dat betalen uit de meevaller van ongeveer 350miljoen die is ontstaan doordat veel mensen hun guldens niet hebbeningewisseld na de komst van de euro.

Coalitie van CDA en VVD

Voor Bos was het zaterdag een mooie dag. Uit onderzoek vanBureau Intomart kwam hij naar voren als de winnaar van hetlijsttrekkersdebat dat vrijdagavond door RTL 4 werd gehouden.VVD-leider Zalm, die volgens Intomart als laatste eindigde bijdit debat, omringde zich zondag bij de campagnestart met departijcoryfeeën Bolkestein en Wiegel. Bolkestein pleitte tijdens debijeenkomst voor een beter integratiebeleid, terwijl Wiegelbetoogde dat de stabiliteit van het land gediend is met eencoalitie van CDA en VVD.

"Eindeloos gebazel"

Ook bij het CDA deed een oudgediende van zich horen: voormaligpartijleider en premier Van Agt. Vermoedelijk is de huidige CDA-topniet al te blij geweest met diens optreden, want Van Agt noemde hetdoor premier Balkenende gestarte debat over normen en waarden"eindeloos gebazel". Volgens Van Agt moet de overheid niet tenonrechte de indruk wekken dat zij iets kan doen tegen de"verruwing en de ik-cultuur".

SP haalt fel uit naar de VVD

De SP hield zondag een verkiezingsbijeenkomst in Tilburg.Lijsttrekker Marijnissen protesteerde daar tegen de "schandalige"verhoging van de premies in de gezondheidszorg. Hij riep op tot"afstel" van de door het huidige kabinet aangekondigdestelselwijziging in de zorg. Marijnissen haalde verder fel uit naarde VVD.

Internationale politiek

Marijnissen ging zondagavond in het tv-programma Netwerk nog indebat met CDA-lijsttrekker Balkenende. Daarbij bleek dat eventuelecoalitiebesprekingen tussen beide partijen heel moeilijk zullenworden. Vooral op het gebied van internationale politiek (actiestegen Irak) is de SP niet tot compromissen bereid, maakteMarijnissen duidelijk.

Halsema bepleit proeftijd van honderd dagen voor ministers

GroenLinks-lijsttrekker Halsema zei zondag voor TV-Rijnmond datnieuwebewindslieden een proeftijd van honderd dagen moeten krijgen.Daarna zouden zij zo nodig kunnen worden vervangen. Halsema wil zovoorkomen dat geruzie als tussen de voormalige LPF-bewindsliedenHeinsbroek en Bomhoff in de toekomst opnieuw het kabinetsbeleidverlamt.