VENLO - Een waterkering in het Limburgse Tegelen (gemeenteVenlo) is in de nacht van zaterdag op zondag gedeeltelijkweggeslagen. In circa twintig woningen en een restaurant staat hetwater daardoor enkele decimeters hoog. Dat heeft een woordvoerstervan het waterschap Peel en Maasvallei zondag bekendgemaakt.

Medewerkers van het waterschap, de gemeente en de brandweerverlenen hulp om de schade zo veel mogelijk te beperken. Debrandweer heeft zo'n twaalf bewoners met bootjes in veiligheidgebracht en heeft geholpen de huisraad naar boven te sjouwen.De oorzaak van de doorbraak van de waterkering is onbekend.

Pompen

Gemeente en waterschap stellen zondagmiddag alles in het werk om tevoorkomen dat het water via het rioolstelsel andere gebieden enwoningen onder water zet. In twee naburige lagergelegen stratenheeft de brandweer de inwoners gevraagd alles uit hun kelders naarboven te slepen, omdat die via de riolen onder water kunnen lopen.Inmiddels proberen gemeente en waterschap de wateroverlast metpompen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het gat in de dijk wordt nietgedicht: "Dat heeft geen zin meer", zegt een woordvoerder van degemeente.

Hoogste waterstand

In Venlo is zondagochtend rond tien uur de hoogste waterstandgemeld. Het waterpeil van de Maas bleef met 17,80 meter nog netonder de voorspelde 18 meter. Het waterschap verwacht dat het waterzondag in Venlo nog maximaal tien centimeter zal stijgen. Dewoordvoerder van de gemeente verwacht voor Venlo geen verdereproblemen.

Verzadigd

Het waterschap maakt zich wel enigszins zorgen over het langeaanhouden van de hoge waterstanden. "In Borgharen duurde dehoogwaterpiek langer dan normaal. Als dat hier ook gebeurt, krijgenwe meer kwelwater achter de dijken en bestaat de kans dat dieverzadigd raken", aldus de woordvoerster.

Ramptoerisme

Ondertussen zet de politie in Noord-Limburg extra personeel in omhet ramptoerisme te bestrijden. De Noord-Limburgse gemeente Arcen en Velden heeft eennoodverordening afgekondigd om het ramptoerisme tegen te gaan.Onbevoegden mogen zich niet meer in de buurt van de kades ophouden,zo zei een woordvoerder van de brandweer in Venlo zondag.De politie heeft de handen vol aan de ramptoeristen inNoord-Limburg. Zij gaat strenger tegen hen optreden. "Ze moetengewoon uit de buurt van de kades blijven" ,aldus de woordvoerdervan de brandweer. De gemeente Horst heeft inmiddelsverkeersmaatregelen genomen om ramptoeristen uit de bedreigdegebieden te weren.