DEN HAAG - Scholieren leren op de basisschool en de middelbare school niet meer goed spellen en rekenen. Daardoor krijgen ze in het middelbare beroepsonderwijs en op universiteit en hogeschool te maken met een achterstand bij Nederlands en wiskunde.

Scholen moeten deze tekortkomingen bijspijkeren.

Dat staat in een advies (PDF) van de Onderwijsraad dat donderdag is verschenen. De raad onderzocht op verzoek van minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) of leerlingen nog wel genoeg kennis opdoen op school. Dit naar aanleiding van klachten dat ze meer met leerprocessen dan met leerstof bezig zijn.

Kennis onder druk

De Onderwijsraad concludeert dat op scholen het opdoen van kennis onder druk staat, vooral bij Nederlands en wiskunde. De woordenschat van leerlingen schiet tekort, ze krijgen te weinig mee van de grammatica en leren niet goed redeneren. Bij wiskunde blijkt dat scholieren niet meer goed leren rekenen en met formules omgaan.

Daarom moeten scholen deze tekorten gaan wegwerken, waarbij de minister van Onderwijs hen moet gaan helpen.

Onderwijsvernieuwingen

De raad waarschuwt dat onderwijsvernieuwingen waarbij leerlingen wordt geleerd hoe ze op eigen houtje kennis kunnen vergaren niet al te rigoureus moeten worden doorgevoerd. Dat moet niet al te grootschalig en te snel, bovendien moet het verwerven van kennis de basis blijven vormen.

Zo zouden examenkandidaten in het voortgezet onderwijs voor alle vakken een voldoende moeten halen en niet meer slechte cijfers met goede cijfers mogen compenseren. Maar de raad zegt te beseffen dat het veel tijd en geld vergt om in bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs met meer vakdocenten het peil van Nederlands en wiskunde op te krikken.

Van der Hoeven

Van der Hoeven lijkt echter niet meteen naar haar geldbuidel te willen grijpen. Ze verklaarde blij te zijn met dit onderzoek omdat het witte vlekken blootlegt. Zij vindt dat het onderwijsveld er zelf mee aan de slag moet. Zo moeten middelbare scholen en universiteiten zelf overleggen hoe moet worden voorkomen dat het niveau van leerlingen tijdens hun schoolcarrière inzakt. Verder wees zij er op dat ze al werkt aan een taal- en rekentoets voor studenten van de lerarenopleidingen. Begin volgend jaar verwacht de minister de resultaten van een diepgaander onderzoek naar de oorzaken van taal- en rekenachterstanden.

Lat hoger

Onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse middelbare scholieren het vergeleken met hun leeftijdsgenoten in andere landen goed doen, mogen geen aanleiding zijn om achterover te gaan leunen. Het Nederlandse onderwijs zou de lat best een stukje hoger mogen leggen. Zo zouden examenkandidaten in het voortgezet onderwijs voor alle vakken een voldoende moeten halen en niet meer slechte cijfers met goede cijfers mogen compenseren. Maar de raad zegt te beseffen dat het veel tijd en geld vergt om in bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs met meer vakdocenten het peil van Nederlands en wiskunde op te krikken.

Verder vindt de Onderwijsraad dat gemakkelijker moet kunnen worden vastgesteld wat het kennisniveau binnen bepaalde vakken is. Daarom moet er een landelijke peiling komen van basis- tot hoger onderwijs.

De komende maanden gaat de Onderwijsraad in alle sectoren van het onderwijs vragen of men zich herkent in de constateringen van de raad. Aan de hand van deze consultatie kunnen de aanbevelingen nog aangescherpt worden.