AMSTERDAM - Afrika staat een ongekende hongersnood te wachten, 38 miljoen mensen dreigen teverhongeren, zo waarschuwt de voorzitter van het Wereldvoedselprogramma van deVerenigde Naties, James Morris.

Morris vertelde de Veiligheidsraad dinsdag dat het enige obstakel om morgen eeneind te maken aan de honger politieke onwil is. In plaats van politiekebeslissingen te nemen en geld opzij te leggen om de honger te bestrijden hebbende VN-lidstaten onbewust een beleid geadopteerd dat het idee om de honger tedoen verdwijnen tot een fantasie heeft herleid.

Er is niet genoeg geld om de mensen die vandaag verhongeren te helpen, en hetnationale en internationale handels- en economisch beleid maken hetonwaarschijnlijk dat ze in de toekomst gevoed zullen worden, zei hij. Nergensis dit tegenwoordig duidelijker dan in Afrika. Politieke beslissingen door eenaantal Afrikaanse regeringen, en regeringen uit de westerse wereld, hebben hetvoor het continent moeilijk gemaakt om voor zichzelf te zorgen, zei Morris. Wijzien ons nu geconfronteerd met de mogelijkheid van massaverhongering inverschillende delen van Afrika: een zestal landen in het zuiden, in de Hoornvan Afrika en in delen van de Sahel.

Dinsdag ontmoette Morris vijftien Amerikaanse humanitaire organisaties inBaltimore om er bij regeringen, burgerorganisaties en particulieren op aan tedringen om de door hongersnood en aids geplaagde Afrikanen te helpen. Volgensde hulporganisaties dreigen 34 miljoen mensen in zwart Afrika in de komende zestot acht maanden van honger om te komen.

Droogte

Morris vertelde aan de Veiligheidsraad dat Afrika een droogte staat te wachtendie groter zal zijn dan ooit tevoren, op het moment dat elders ter wereldeveneens gigantische voedselhulp nodig is, zoals in Afghanistan, Noord-Korea endelen van Centraal-Amerika. Het Wereldvoedselprogramma voedde vorig jaar 77miljoen mensen in 82 landen, met een kostprijs van 1,74 miljard dollar. MaarMorris zei dat ze de hulp moesten afbreken omdat er niet genoeg geld was.

Als we echt vooruitgang willen boeken in Afrika, zowel op lange termijn als bijdeze noodgevallen, dan zullen er moeilijke politieke keuzes gemaakt moetenworden, door de Afrikaanse landen en door de traditionele donorlanden, aldusMorris. Op korte termijn hebben wij een aanzienlijke financiële injectie nodigen betere samenwerking met de plaatselijke regeringen. Op lange termijn zijn erin Afrika hervormingen nodig op het gebied van bestuur en economisch beleid.Mensen hebben honger omdat hun regeringen de verkeerde politieke beslissingenhebben genomen. Honger is dus in principe een politieke creatie en we zullenpolitieke middelen moeten hanteren om er een eind aan te maken.