DEN HAAG - In 2005 hebben meer politiemensen zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit dan in het jaar daarvoor. Ging het in 2004 nog om bijna 150 personen, vorig jaar waren het er 191. Dat blijkt uit cijfers over integriteitschending bij de politie, die donderdag door de Raad van Hoofdcommissarissen naar buiten zijn gebracht.

De meeste strafbare feiten komen voort uit vermogensdelicten, zoals fraude met declaraties, 72 in totaal. Gebruik van geweld leverde in 59 gevallen een strafbaar feit op, gevolgd door misbruik van de positie, waaronder het lekken van informatie, vijftien keer. In veertien gevallen ging het om een zedendelict.

Ontslag

De politie ontsloeg 122 mensen, tegen negentig in 2004. 85 Politiemensen kregen vorig jaar voorwaardelijk ontslag, 34 verlieten op eigen initiatief de dienst. In totaal deed de politie 1287 onderzoeken naar integriteitschendingen. Daarbij waren 1349 personen betrokken. Uiteindelijk is van 581 zaken de verdenking niet aangetoond of weerlegd. Naast 191 gevallen van strafbare feiten, was er in 509 gevallen sprake van plichtsverzuim.

Uit de cijfers blijkt dat de politiemensen die relatief kort in dienst zijn, de meeste overtredingen maken. Agenten met nul tot tien jaar werkervaring lopen het meeste risico. Bijna 50 procent van alle schendingen werd gepleegd door mensen uit deze groep.

Integriteit

Meer dan de helft van de meldingen van integriteitschending komt uit de politieorganisatie zelf. Dit geeft volgens de raad aan dat het zelfreinigende vermogen binnen de politie hoog is. De rest van de meldingen komt voornamelijk van burgers. Het overige kleine deel komt via informatie uit onderzoeken, onder meer van de recherche en de Criminele Inlichtingen Eenheid.

De meeste politiemensen die in de fout gingen, maakten zich schuldig aan het plegen van geweld. Daarbij moet worden aangemerkt dat elk geweldsgebruik bij de politie moet worden gemeld, waarna een (intern) onderzoek volgt. Zo werd vorig jaar van bijna de helft van de 392 geweldsmeldingen de verdenking weerlegd of niet aangetoond.

In 586 gevallen van integriteitschending was de politieorganisatie zelf de benadeelde partij, 455 keer betrof het een burger en in 96 gevallen een collega.