DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil de oprichting van de Nederlandse tak vande Arabisch-Europese Liga (AEL) van de Belgische moslimleider Abu Jahjahverbieden. Abu Jahjah zit op het moment vast in België op verdenking vanopruiing na de moord op een Marokkaanse man in Antwerpen.

De fractie komt hiermee in botsing met de eigen minister Piet Hein Donner vanJustitie, die vooralsnog niet voelt voor een verbod. Hij is bang dat de organisatie dan ondergronds gaat. Het CDA wil naast eenverbod op de AEL ook een verbod op andere militante, omstreden organisaties alsde Koerdische arbeiderspartij PKK en de in Rotterdam gevestigde islamitischeorganisatie al-Aqsa.

CDA-Kamerlid Camiel Eurlings zal dit voorstel vandaag inbrengen bij debehandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. In het Algemeen Dagbladvan dinsdag bestempelt Eurlings de AEL als 'een vijand van de integratie' enals 'een militante, opruiende organisatie die zich afzet tegen een maatschappijwaarin we proberen samen te leven'.

Eurlings wil dat Nederland de Europese lijn van verboden terroristischeorganisaties overneemt. Dat zou betekenen dat de Koerdische PKK ook verbodenwordt. Ook zou Nederland een eigen lijst moeten opstellen met verboden clubs,aldus het CDA.