UTRECHT - De vorming van een Randstadautoriteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan herstel en verbetering van de concurrentiepositie van de Randstad in Europa. Zo'n Randstadautoriteit moet taken krijgen op het gebied van onder meer verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en economische zaken, en komt in de plaats van de huidige vier Randstadprovincies.

Dit is een van de aanbevelingen uit het rapport G4@RandstadHolland.EU dat zaterdag in Utrecht is gepresenteerd door de commissie-Burgmans. Op verzoek van de vier grote steden (G4) boog de commissie zich de afgelopen maanden over de vraag welke maatregelen in de komende kabinetsperiode noodzakelijk zijn om de concurrentiekracht van de Randstad en de G4 te vergroten. Het advies is daarom gericht aan de formateur(s) van het nieuwe kabinet.

Achterhoede

De commissie stelt dat een gebrek aan slagvaardig bestuur mede oorzaak is van de economische achteruitgang van de Randstad. "In de top twintig van Europese grootstedelijke gebieden is de Randstad in een paar jaar weggezakt uit de top vijf naar een plaats in de achterhoede", aldus het rapport. Besluitvorming verloopt traag, het bereiken van consensus is te veel een doel op zichzelf geworden.

Bovendien houden te veel overheden zich met dezelfde vraagstukken bezig. Voor terugkeer naar de Europese top is dan ook een hervorming van het bestuur geboden, concludeert de commissie.

Infrastructuur

In het rapport doet de commissie verder een reeks aanbevelingen op het gebied van de fysieke infrastructuur, kennisinfrastructuur en integratie. De commissie bepleit onder andere een versnelde aanpak van knelpunten in het wegennet, versnelde aanleg van openbaarvervoernetwerken, kilometerbeprijzing en breedbandinternet voor iedereen. Een succesvol integratiebeleid voor de Randstad is cruciaal, ook in economisch opzicht, omdat de meeste migranten in de vier grote steden wonen, benadrukt het rapport.

Olympische Spelen

Ten slotte vindt de commissie dat de Randstad zich kandidaat zou moeten stellen voor de Olympische Spelen in 2028, honderd jaar na de Olympische Spelen in Amsterdam. "Dat zou de Randstad Holland stevig op de wereldkaart zetten. De organisatie van de Spelen zal een enorme impuls opleveren voor de verdere ontwikkeling van de Randstad tot een samenhangende metropool met een hoogwaardige infrastructuur, uitstekende voorzieningen en nieuwe expertise (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid)."

De burgemeesters van de vier grote steden - Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam - zijn ingenomen met het rapport, stellen zij in een gezamenlijke verklaring. De vier vinden het een verdienste van de commissie dat zij de situatie van de G4 plaatst in het bredere verband van de Randstad en de positie van Nederland in de mondiale economie. "Zo wordt duidelijk dat het niet gaat om een verlanglijstje van de vier gemeenten aan Den Haag, maar om een gezamenlijke taak", aldus de burgemeesters.

Noodzaak

Ook de G4 zien de noodzaak van hervorming van het bestuur van de Randstad, vanuit de overweging van de commissie dat de bestuurlijke organisatie in Nederland een (economisch) probleem begint te worden. "De tijd tussen beslissen en uitvoeren is over het algemeen te lang." De betrokken bestuurders zijn het erover eens dat de komende kabinetsformatie beslissend moet zijn voor de gewenste hervorming.

De burgemeesters beschouwen de aanbevelingen over de fysieke infrastructuur als een ondersteuning van de overeenstemming die de afgelopen collegeperiode tussen de vier steden is gegroeid over de noodzaak bereikbaarheidsmaatregelen te versnellen. Het gaat dan vooral over de beprijzing van het wegennet rond de steden, verbetering van het openbaar vervoer (ook tussen de Randstadcentra) en de versnelde aanleg van ontbrekende schakels in het rijkswegennet. De burgemeesters signaleren nadrukkelijk dat de wegen in en rond de grote steden dichtslibben.

Behalve commissievoorzitter Antony Burgmans (voorzitter Unilever) maakten Rein Jan Hoekstra (staatsraad), Paul Nouwen (managementadviseur), Paul Scheffer (bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken) en Ella Vogelaar (adviseur) deel uit van de commissie.