AMSTERDAM - De PvdA vindt dat moslims meer binding met de Nederlandse samenleving moeten krijgen. Dat gebeurt nu nog veel te weinig, concludeert de partij in een eigen plan om radicalisering en terrorisme tegen te gaan. Het plan is zaterdag in Amsterdam gepresenteerd.

"Een belangrijke rol bij het bevorderen van wederzijds begrip en integratie ligt bij de overheid. Helaas is het beleid van de afgelopen kabinetten op dit punt tekortgeschoten", concludeert de PvdA.

De partij stelt diverse maatregelen voor, waaronder het financieren van gematigde imamopleidingen. Ook zou de wijkagent weer terug op straat moeten en moet op scholen personeel zijn dat weet wat het moet doen als blijkt dat leerlingen radicaliseren.

Discriminatie

Verder moet discriminatie hard aangepakt worden, vooral op de arbeidsmarkt, en de inlichtingendiensten moeten worden versterkt.

Alle voorgestelde maatregelen samen moeter ervoor zorgen dat moslims geen behoefte (meer) hebben aan radicalisering en het plegen van terroristische acties. "Daar hebben de vorige kabinetten nauwelijks zinvol beleid gevoerd of zelfs een toon aangeslagen die averechts werkte. We moeten zorgen voor binding aan onze samenleving. Dan pas kan worden voorkomen dat personen of zelfs groepen zich tegen de samenleving gaan keren", concluderen de opstellers van het plan.

Strenger

Behalve voorkómen moet de regering strenger optreden tegen radicalisme en terroristische activiteiten. De overheid moet niet afstappen van de harde aanpak die geldt voor "personen die het pad van terrorisme hebben ingeslagen".

De scheiding van kerk en staat betekent volgens de sociaal-democraten niet dat de overheid geen steun kan geven aan de opzet van imamopleidingen. Ook kan ze het vertalen en verspreiden van gematigde islamitische literatuur stimuleren en trainingen voor moskeebestuurders financieren, aldus de PvdA in het manifest.

Verdonk

De huidige regering en vooral minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) krijgen kritiek over het terrorisme- en integratiebeleid. "Het ontbrak aan inzet en visie van minister Verdonk op dit punt. Op het onderdeel integratie heeft zij onvoldoende daadkracht getoond. Erger nog, in plaats van integratie te bevorderen zijn bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is de polarisatie weer toegenomen. Die ontwikkeling moet worden gekeerd."

Verdonk zegt in een reactie dat die constatering volgens haar niet met de feiten strookt. "Wij hebben een aantal lijnen ingezet om de helpende hand te bieden", vertelt ze. "We zijn bezig om de weerbaarheid te vergroten. Zo hebben we onder meer een programma voor het onderwijs ontwikkeld.

De imamopleiding waarover de PvdA spreekt, is er al. Het is juist de PvdA die ons op het gebied van integratie al twintig jaar in de steek heeft gelaten. Vervolgens zijn ze vier jaar bezig geweest om deze groep als hulpbehoevend te behandelen."