De ingekorte LPF-kieslijst die op het partijcongres in Rotterdam aan de leden wordt gepresenteerd, is mogelijk niet rechtsgeldig. De kandidaten wordengescreend door een commissie die grotendeels bestaat uit onrechtmatig gekozenbestuurders, onder wie de Amsterdamse topadvocaat Oscar Hammerstein. Decommissie heeft vorige week in een Utrechts hotel drie dagen lang gesprekkengevoerd met aspirant-Kamerleden.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorige week dat de verkiezing van hetbestuur van de LPF op de algemene ledenvergadering van 19 oktober onrechtmatigis verlopen. Interim-bestuurders Maas en Hammerstein hadden volgens devoorzieningenrechter geen mandaat om de vergadering bijeen te roepen. Derechter acht de uitkomst hiervan onwettig. De rechter oordeelde dat een nieuwevergadering kan worden bijeengeroepen, mits 10 procent van de leden daarvooreen machtiging afgeeft.

Onwettige bestuurders

Ondertussen is een door het bestuur aangewezen commissie begonnen met descreening van de ruim 200 kandidaten die zich hebben aangemeld voor een plaatsop de kieslijst. Deze commissie werd niet alleen samengesteld door eenonrechtmatig bestuur, maar ook geleid door Hammerstein. De Amsterdamse advocaat maakte als secretaris onderdeel uit van het onwettige bestuur van de LPF.

Nieuwe lijst

André Krouwel, universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,bestempelt de instelling van de commissie als een 'in wezen onrechtmatige daadvan een niet rechtmatig bestuur'. Daarmee is de eventuele 'shortlist' van decommissie niet rechtsgeldig te noemen. "Het meest logische is dat er nu eennieuwe kandidaatscommissie komt. Je kan natuurlijk niet die oude lijstovernemen. Daar staan mensen op die zijn uitgezocht door mensen die daarhelemaal geen recht op hebben", zegt Krouwel.

Probleem is echter dat het LPF-bestuur geen nieuwe lijst mag opstellen van de rechter. Die verbood het bestuur handelingen te verrichten voor de partij. Doet het bestuur toch iets, dan kan het rekenen op een dwangsom van 1000 euro per dag.

Ledenvergadering

Ruud Both, die onderdeel uitmaakte van het onrechtmatige bestuur, riep vierdagen na de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank een nieuwe ledenvergaderingbijeen. In lijn met de uitspraak van de rechter meldde Both machtigingen tehebben ontvangen van 10 procent van de leden. De leden kiezen in dezevergadering, die op 3 december in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden, eennieuw bestuur.

Volgens Krouwel kan het bestuur dus pas na 3 december beginnen met de selectievan kandidaat-Kamerleden. De 'shortlist' moet dan op 7 december in deRotterdamse Ahoy worden vastgesteld door het partijcongres. Dit betekent dat de kandidaten in vier dagen gescreend zouden moeten worden. Voor 10 decembermoet bij de Kiesraad de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer worden gemeld.

Bovendien zouden volgens de Haarlemse advocaat Lodewijk Koenen diverse partijenbezig zijn 10 procent van de leden achter zich te krijgen, wat juridisch totgevolg heeft dat meerdere besturen kunnen worden gekozen. Koenen vraagt morgende rechtbank in Rotterdam een onafhankelijke derde persoon aan te wijzen die deverkiezing van een partijbestuur en de vaststelling van de kandidatenlijst ingoede banen moet leiden.

Meerkeuzevragen

De 'onrechtmatige' kandidatencommissie bestaat uit de bestuursleden Van Dillen,De Jong en Hammerstein. Verder maken journalist Willem Oltmans, mediaprofessorHenri Beunders en Bart Schuil als onafhankelijk leden deel uit van decommissie. Oltmans zei tegenover Novum Nieuws echter slechts één dag in hotelKarel De Vijfde in Utrecht aanwezig te zijn geweest voor de screening. Hij haddaarbij een adviserende rol. Beunders heeft de kandidaten aan de hand vanmeerkeuzevragen getest op hun kennis van de politiek. Hij is hiervoor driedagen in het hotel geweest.