DEN HAAG - Tweede Kamerlid Wilders wil artikel 1 van de Grondwet (het non-discriminatiebeginsel) afschaffen en vervangen door een ander artikel waarin de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd. Wilders schrijft dat dinsdag in het politieke programma 'Klare Wijn' voor zijn Partij voor de Vrijheid.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Wilders volgt daarmee Pim Fortuyn die er vier jaar geleden al voor pleitte om het non-discriminatiebeginsel uit de Grondwet te schrappen. Voor Fortuyn betekende dat een breuk met zijn toenmalige partij Leefbaar Nederland.

Gelijken

Artikel 1 van de Grondwet luidt als volgt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Wilders stelt dat hij niet voor discriminatie is, maar artikel 1 leidt volgens hem tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting. "In de praktijk van alledag blijkt het gelijkheidsdenken het onmogelijk te maken om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken."

Allochtonen

Met 1,6 miljoen allochtonen in Nederland, van wie 1 miljoen de islam aanhangen, is de "vaststelling en verdediging van onze identiteit volgens Wilders "een zaak van hoge urgentie". De zuivere islam is volgens hem "intrinsiek a-democratisch".

Wilders wil verder de grenzen voor zeker vijf jaar sluiten voor niet-westerse immigranten, en een verbod op het oprichten van nieuwe islamitische scholen en moskeeën gedurende eveneens vijf jaar. Verder wil hij een preekverbod voor buitenlandse imams en een verbod op het preken in een andere dan de Nederlandse taal.

Op overig gebied wil Wilders de belastingen fors verlagen, de overheid en het aantal ambtenaren fors inkrimpen, de Europese Commissie en het Europees Parlement afschaffen en bindende referenda (over bijvoorbeeld toetreding van Turkije tot de EU en de euro). Op veiligheidsgebied wil hij hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen en invoering van administratieve detentie bij terrorismebestrijding.

Reacties

Minister Donner van Justitie reageerde dinsdag afwijzend op het voorstel om artikel 1 van de Grondwet af te schaffen. Niet alleen om het artikel zelf, maar ook omdat het raakt aan de godsdienstvrijheid.

De fractievoorzitters van de andere politieke partijen reageerden vanuit India, waar ze een gezamenlijk bezoek afleggen, negatief op de voorstellen van Wilders. Volgens D66-fractievoorzitter Van der Laan neemt Wilders een deel van de Fortuyn-agenda over, maar probeert hij vooral zaken tegen te houden waar Fortuyn dingen wilde veranderen. Ook in de ogen van GroenLinks-fractievoorzitter Halsema "hengelt Wilders naar de status van Fortuyn".

'Oude wijn'

PvdA-leider Bos zag weinig nieuws in de voorstellen. Verwijzend naar de titel van het programma sprak hij van "oude wijn in nieuwe zakken". Fractievoorzitter Rouvoet van de christenunie vond de voorstellen "politiek inhoudelijk niet bijster interessant". Volgens hem zijn de radicale plannen vooral bedoeld om de kiezers van de rechterflank van de VVD te bereiken.

'Achterhaald'

Opvallend genoeg noemt Kamerlid Herben van de politieke partij van Fortuyn, de LPF, het pleidooi om artikel 1 te schrappen "achterhaald". Volgens Herben legt Wilders de woorden van Fortuyn te eenzijdig uit en wilde de politicus liever dit artikel schrappen dan de vrijheid van meningsuiting aan te tasten. Herben ziet liever dat artikel 6, de vrijheid van godsdienst, uit de Grondwet gaat.

Fractievoorzitter Verhagen (CDA) wilde in India niet reageren op het programma van Wilders. Fractieleider Van Beek (VVD) moest de plannen nog lezen.