DEN HAAG - Het kabinet is vooralsnog niet van plan de voorgenomen uitzending van militairen naar het zuiden van Afghanistan om te zetten in een besluit. In een korte brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) dinsdag geschreven dat de regering pas na het overleg met de Kamer "een eigenstandige afweging maakt of de voorgenomen bijdrage zal worden geëffectueerd dan wel of wijzigingen daarvan nodig zijn".

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het briefje aan de Kamer is een antwoord op het verzoek vorige week van met name PvdA, VVD en SP om duidelijkheid te scheppen over de status van de missie. In de lijvige brief die het kabinet op 22 december naar de Kamer stuurde over de voorgenomen uitzending van 1200 tot 1400 militairen, was sprake van een voornemen.

Met het uitspreken van een voornemen week het kabinet af van de tot dan toe gebruikelijke gang van zaken om alvast een besluit te nemen en dat vervolgens aan de Kamer voor te leggen. De ingreep was noodzakelijk om ook de D66-ministers Brinkhorst en Pechtold binnenboord te houden. De D66-fractie had eerder aangegeven mordicus tegen de uitzending te zijn.

Keuvelen

Tijdens een ingelaste procedurevergadering van de commissies van defensie en buitenlandse zaken benadrukten de drie fracties vorige week dat zonder een expliciet besluit de Kamer alleen maar kan keuvelen over de uitzending. De missie kan immers alleen worden goedgekeurd of afgewezen, als de Kamer precies weet wat het kabinet gaat doen.

In zijn brief gaat Bot niet verder dan aan te geven dat de regering "de intentie" heeft om aan een nieuwe operatie in het zuiden van Afghanistan bij te dragen. Het gaat dan om een robuuste eenheid die in het zuidelijk deel van de provincie Uruzgan de voorwaarden moet scheppen voor herstel van de rechtsorde.

Bezoek

Voorzitter De Haan (CDA) van de commissie buitenlandse zaken beslist woensdag of in een nieuwe procedurevergadering het antwoord van het kabinet wordt besproken. Die zou dan komende donderdag worden gehouden. De Kamer moet deze week duidelijk maken of zij bereid is de behandeling van de uitzending serieus ter hand te nemen. Het gaat dan om een tweedaags bezoek aan het zuiden van Afghanistan begin januari, een uitgebreide hoorzitting op 25 januari, een schriftelijke vragenronde en tenslotte een debat met de meest betrokken bewindslieden op 2 februari.

SP-woordvoerder Van Bommel beschuldigde in een eerste reactie Bot van geschiedvervalsing. "In zijn brief doet de minister het voorkomen alsof het kabinet handelt naar de gegroeide praktijk om pas na overleg met de Kamer een besluit te nemen. Dat is absoluut niet waar", zegt Van Bommel. "Het is tot nu toe altijd zo geweest dat de regering de Kamer een besluit over uitzending voorlegt." Zolang dat niet is gebeurd, weigert zijn fractie dan ook mee te werken aan een volledige behandeling van het kabinetsvoornemen.