DEN HAAG - Minister van der Hoeven (Onderwijs) trekt de komende jaren 36 miljoen euro uit om scholen tegemoet te komen die de dupe worden van een nieuwe verdeling van extra geld voor achterstandsleerlingen. Vooral de vier grote steden dreigden door de nieuwe opzet veel geld te moeten inleveren.

De minister heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat ze daarover met de grote steden en het onderwijsveld overeenstemming heeft bereikt. Scholen met achterstandsleerlingen krijgen extra geld. Tot nu toe telde de afkomst van een leerling zwaar mee bij de verdeling van dit geld, straks wordt alleen nog maar gekeken welke opleiding de ouders hebben gevolgd.

Tegemoetkoming

Dit betekent dat vooral zwarte scholen geld moeten inleveren. Omdat deze grotendeels in de grote steden staan, dreigden deze de dupe te worden van de nieuwe manier van verdelen. Van der Hoeven komt hen nu tot en met het schooljaar 2009-2010 tegemoet. Ook de Tweede Kamer maakte zich grote zorgen over de zwarte scholen in de randstad.

Opleiding ouders

Voor kinderen van wie de ouders hoogstens lager beroepsonderwijs hebben gevolgd, krijgt een school er 30 procent bij. Een school ontvangt ruim tweemaal zoveel geld voor een leerling als een van beide ouders hoogstens basisonderwijs heeft gevolgd en de ander lager beroepsonderwijs.

Taaltoets

Na zware kritiek vanuit de Tweede Kamer zag Van der Hoeven er deze zomer vanaf om voor een groep van 3000 leerlingen met de zwaarste achterstanden nog meer geld te geven aan scholen. Zij zouden voor leerlingen uit deze groep bijna drieëneenhalf maal zoveel krijgen als voor doorsnee leerlingen. Maar het voornemen van de minister om deze groep te selecteren met een taaltoets, vond geen genade bij de Kamer. Zo'n toets zou bureaucratisch, onbetrouwbaar en omslachtig zijn.

Intensief onderwijs

Daarom gaan scholen de komende jaren eerst proeven doen met extra intensief onderwijs voor de grootste probleemgevallen. Daar maken ook taaltoetsen onderdeel van uit. Naast de 36 miljoen compensatie trekt Van der Hoeven nog eens 12 miljoen uit voor deze experimenten. Van het totale bedrag van 48 miljoen euro gaat ongeveer de helft naar de vier grote steden.