RIJSWIJK - Woede, ontevredenheid, zorgen en teleurstelling. De inkt van het regeerakkoord tussen CDA, LPF en VVD was amper droog, maar dat weerhield allerlei maatschappelijke organisaties er woensdag niet van alvast stelling te nemen.

"Ronduit asociaal en schandalig," noemde het Inspraakorgaan Turken het plan nog maar 10 procent van de kinderbijslag uit te keren aan kinderen die buiten de Europese Unie wonen. De belangenclub van Marokkanen en Tunesiërs (SMT) gaat ouders die nog kinderen hebben in hun land van herkomst adviseren hun kroost in Nederland groot te brengen om de gewraakte maatregel te omzeilen.

Ouderenorganisaties

Ouderenorganisaties zijn "zeer teleurgesteld" omdat het akkoord nauwelijks aandacht besteedt aan ouderen. Chronisch zieken en gehandicapten, verenigd in de CG-Raad, noemen het plan de WAO nog slechts uit te keren aan een zeer beperkte groep "ronduit onacceptabel."

Werkgevers en vakbonden

Werkgeversorganisaties en vakbonden hekelden eveneens het voorgestelde nieuwe WAO-stelsel. Zij sloten onlangs met veel moeite een WAO-akkoord, dat voor een deel door CDA, LPF en VVD weer op losse schroeven is gezet.

Pensioenvoorziening

Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat 1 miljoen Nederlanders problemen krijgen met hun pensioenvoorziening door de afschaffing van de spaarloonregeling.

Onderwijs

Onderwijsorganisaties vinden dat er de komende jaren meer in het onderwijs moet worden geïnvesteerd dan de uitgetrokken 500 miljoen euro. Studenten verzetten zich tegen de afspraak dat topopleidingen meer collegegeld mogen vragen.

Politie

Ook de politie voelt zich karig bedeeld. De uitgetrokken 700 miljoen euro voor de realisering van plannen op het gebied van de veiligheid is volgens de korpsbeheerders en hoofdcommissarissen ontoereikend. Komt er geen geld bij, dan gaat dit ten koste van 'blauw op straat'.

Grote steden

De vier grote steden zien in het regeerakkoord bedreigingen voor een goed functionerend gemeentelijk beleid. Grote zorgen maken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich over de korting op het Gemeentefonds. Dit verlies aan inkomsten frusteert de extra aandacht die zij willen geven aan veiligheid, zorg en onderwijs.

Publieke omroep

De publieke omroep moet naarstig op zoek naar bezuinigingsmaatregelen nu er een korting dreigt van 120 miljoen op de rijksbijdrage. ,,Niet misselijk'', aldus een woordvoerder. Mr. Pieter van Vollenhoven hekelde in zijn functie van voorzitter van het Nationaal Groenfonds de voorgestelde bezuiniging van 100 miljoen euro op 'belastingsubsidies beleggen'. Daarmee verdwijnt volgens hem de stimulans voor duurzame beleggingen in natuur en milieu.

Transporteurs wel tevreden

Tevredenheid is er wel onder de transporteurs. Hun brancheorganisatie TLN juicht toe dat de regeringspartijen erkennen dat een gezonde economie hand in hand gaat met voldoende ruimte voor mobiliteit.

Borssele

De eigenaar van de kerncentrale in Borssele, stroombedrijf EPZ, is blij met het plan de centrale langer op te houden. Milieudefensie zet kernenergie weer op de agenda om de bevolking te wijzen op de gevaren.

Boren in de Waddenzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) constateert tevreden dat het regeerakkoord het boren in de Waddenzee naar gas niet per definitie onmogelijk maakt. De Waddenvereniging voelt die bui al hangen. "Er wordt een spelletje gespeeld. De Kamer heeft in 1999 heldere uitspraken gedaan over de winning van waddengas. Nu is het via de achterdeur toch mogelijk."

/NIEUWSKamer stemt in met regeerakkoord