DEN HAAG - Politici zouden veel vaker een beroep moeten doen op hun eigen visie en ervaring en zich minder laten leiden door wetenschappelijke gegevens of andere vormen van ondersteuning. Op die manier kan er een bres geslagen geworden in de zogenoemde verambtelijking van het publieke domein, de ontstane tussenlaag van bureaucratie en functionarissen tussen minister en de uitvoerende dokter of leraar. Dat schrijft vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State donderdag in het jaarverslag over 2004 van het adviescollege.

Politici en uitvoerders van beleid moeten volgens hem steeds worden uitgedaagd zich vooral te laten leiden door hun eigen inzichten. "Als politici niet meer duidelijk maken waarvoor ze zelf staan, als uitvoerders niet meer doen waarvoor ze oorspronkelijk zijn aangesteld, dan haken burgers af", schrijft Willink. Betrokkenheid van de burger is volgens hem cruciaal.

Niet bindend

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over onder meer wetten en verdragen. Het advies is niet bindend. De raad meldt wel het te betreuren dat de regering niet altijd serieus ingaat op de aangevoerde argumenten. "Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de kwaliteit van het wetgevingsproces", aldus het jaarverslag.

In 2004 werden 650 zaken voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Dat is ongeveer 5 procent meer dan werd verwacht en bijna honderd zaken meer dan een jaar eerder.