DEN HAAG - De belangrijkste taak van het nieuwe kabinet is het geven van een antwoord op het geschokte vertrouwen in samenleving en overheid als gevolg van zinloos geweld, rampen (Enschede, Volendam) en de moord op Pim Fortuyn.

Dat staat in de conceptversie van het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD, die woensdag is uitgelekt via het Radio 1-Journaal. Het stuk is opgesteld door informateur Donner.

Dinsdag bleek al dat met name de VVD niet tevreden is met de formulering. De onderhandelaars hebben Donner gevraagd de tekst, die nu circa 20 pagina's telt, te herschrijven zodat ze bondiger en concreter wordt. Ook het door Donner gekozen motto 'Hersteld vertrouwen' hebben ze afgewezen.

Gemengde gevoelens

Volgens ingewijden zal de teneur van het stuk wel overeind blijven. Daarin staat onder meer dat ,,de Nederlandse samenleving een gemengd beeld biedt en veel Nederlanders daar gemengde gevoelens over hebben''. Weliswaar is de economische situatie de afgelopen jaren flink verbeterd en de werkloosheid teruggedrongen, maar problemen als de wachtlijsten in de zorg, het lerarentekort, de files, de criminaliteit en de WAO zijn niet opgelost.

Ook wordt gewezen op de sterke veranderingen die de Nederlandse samenleving de afgelopen jaren heeft ondergaan door de globalisering. ,,Identiteit en samenhang dreigen verloren te gaan in een ontheemde omgeving.''

Vertrouwen

Daarom zal het kabinetsbeleid ,,in het bijzonder gericht moeten zijn op het herstel van vertrouwen. Het vertrouwen van burgers in het functioneren van de overheid en de collectieve voorzieningen. En vertrouwen van de overheid in het vermogen van burgers en maatschappelijke organisaties en instellingen om zelf verantwoorde keuzes te kunnen maken.''

Kamerlid Kant van de Socialistische Partij zegt in een reactie dat de beoogde regeringspartners terecht vinden dat ze het vertrouwen moeten herstellen, maar volgens haar doen ze dat op een verkeerde manier. Ze laten veel mensen in de steek door te kiezen voor een hardere WAO en het afwijzen van inkomensafhankelijke premies in de zorg. Ze kiezen voor asfalt en niet voor de gezondheidszorg, meent Kant.

Kritiek van de oppositie

PvdA-fractieleider Van Nieuwenhoven mist in het stuk een duidelijke aanpak van de problemen in het onderwijs en in de zorg. Fractieleider Rosenmöller van GroenLinks hekelt de hardere WAO, maar zet zich ook af tegen bezuinigingen op gesubsidieerd werk. De Melkertbanen zijn volgens hem goed voor het onderwijs, de zorg en veiligheid, ofwel de sectoren waaraan de onderhandelaars meer zeggen te willen doen. Rosenmöller vindt dat het accent teveel ligt op terugdringing van de staatsschuld en te weinig op investeren in de samenleving.