DEN HAAG - In moskeeën in Nederland moet het Nederlands de spreektaal zijn. De overheid moet stimuleren dat in de islamitische gebedshuizen imams voorgaan die in ons land zijn opgeleid. Ook dient er een Nederlandse imamopleiding te komen.

Dat schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het advies Eenheid, verscheidenheid en binding, dat donderdag is aangeboden aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). De RMO, een adviesorgaan van de overheid, presenteert daarin een nieuw model voor de integratie van minderheden in de samenleving.

Het huidige beleid om allochtonen en autochtonen te spreiden om etnische concentratie in wijken, scholen en organisaties te bestrijden, is volgens de RMO "weinig effectief". De overheid moet daarom maatregelen nemen om de sociale samenhang te vergroten waarbij ruimte is voor verschillen. "De basis is eenheid, hetgeen ruimte schept voor verscheidenheid onder de voorwaarde dat er ook binding bestaat", stelt de raad.

Onvoldoende

Om meer eenheid te krijgen, moeten er duidelijk afgebakende grenzen in de samenleving zijn. De basis daarvoor zijn de Grondwet, overige wetten en de Nederlandse taal. De RMO wijst er in dit verband op dat bijna 500.000 allochtonen onvoldoende Nederlands spreken om aan de samenleving deel te kunnen nemen. Het onderwijs, religieuze instellingen en het opbouwwerk moeten de democratische waarden en omgangsnormen beter overdragen.

Door onder meer de kwaliteit en de leefbaarheid van achterstandswijken en zwarte scholen te verbeteren, kan er volgens de raad ruimte ontstaan voor verscheidenheid. Ook moet de overheid zich ervoor inspannen dat moskeeën meer aansluiting krijgen op de samenleving door extremisme vanuit islamitische organisaties hard aan te pakken en organisaties te steunen die gericht zijn op integratie.

Een Nederlandse imamopleiding, waar verschillende universiteiten plannen voor hebben, zorgt er volgens de RMO voor dat imams niet meer ingevlogen hoeven te worden. Bovendien kunnen de voorgangers en gelovigen dan gewoon Nederlands spreken. De Tweede Kamer wil dat Nederland vanaf 2008 geen buitenlandse imams meer toelaat.

Ook is het volgens de RMO nodig banden te smeden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dat kan bijvoorbeeld via culturele uitwisselingsprogramma's en gemeenschappelijke sport- en recreatieactiviteiten. Ook moeten minderheden een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen, aldus de RMO.