DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND lijkt vertrouwelijke informatie over uitgeprocedeerde asielzoekers aan de autoriteiten van Congo te geven. Dat valt donderdag op te maken uit een document dat in handen is van het tv-programma Netwerk. Hierdoor kunnen Congolezen die gedwongen moeten terugkeren naar hun land, in gevaar komen.

Justitie ontkent ten stelligste dat deze informatie wordt vrijgegeven. De Kamer eist zo spoedig mogelijk opheldering van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Als zij dat niet kan geven, heeft zij een moreel en politiek probleem, aldus de PvdA en D66.

Vertrouwelijk

Het gaat om de rapporten die worden gemaakt van het verhoor, waarin de asielzoeker zijn hele vluchtverhaal en problemen in het thuisland op tafel moet leggen. Vaak staan hierin namen van helpers van de vluchteling en tal van andere precaire kwesties. De IND garandeert de asielzoeker vertrouwelijkheid.

Geheim

Om landen ertoe te bewegen ingezetenen terug te nemen, heeft Verdonk per land afspraken over de terugkeer gemaakt. Deze 'terugkeerdocumenten' zijn geheim en ook de Tweede Kamer krijgt er geen inzage in. De vluchtelingenorganisatie Inlia vroeg het terugkeerdocument via de rechter op.

Politiek

Kamerleden van de PvdA, SP, D66 en de ChristenUnie lazen daarin zwart op wit dat Nederland het 'rapport van gehoor' moet overhandigen aan de Congolese vertegenwoordiging in Den Haag als een reisdocument wordt aangevraagd voor de uit te zetten Congolezen. Het is D66-Kamerlid Lambrechts niet duidelijk of de IND-medewerkers hiernaar ook werkelijk handelen.

Ontkent

Het ministerie van Justitie ontkent ten stelligste dat de rapporten aan Congo worden overhandigd. Alleen de naam en de nationaliteit worden kenbaar gemaakt bij de aanvraag van een laissez-passer. De IND meldt dan niet eens dat het om een uitgeprocedeerde asielzoeker gaat, zo liet minister Verdonk de Kamer eerder al weten.

Opheldering

Toch wil de Tweede Kamer snel opnieuw schriftelijke opheldering. Daarna volgt waarschijnlijk een debat. Sinds 2003 heeft Nederland 72 Congolezen uitgezet naar hun herkomstland. De Landelijke Vereniging van Asieladvocaten vreest dat bij hen gegevens zijn vrijgegeven.