PARAMARIBO - Nederland en Suriname gaan de samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur nieuw leven inblazen. De ministers Van der Hoeven en Sandriman hebben hiertoe donderdag een intentieverklaring getekend in Paramaribo. De uitwisseling van kennis en informatie tussen hun ministeries moet worden bevorderd. Onderwijsinstellingen in de beide landen moeten worden gestimuleerd tot samenwerking.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Van der Hoeven zei donderdag op een gezamenlijke persconferentie met Sandriman dat ze hoopt dat Suriname voor eind juni een onderwijsinventarisatie indient bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), zodat de samenwerking bij de start van het nieuwe schooljaar gestalte kan krijgen. Het schooljaar in Suriname begint in oktober

Bijscholing

De Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling liet weten dat zijn land met de samenwerking onder meer de expertise wil aantrekken om de capaciteitsopbouw van zijn ministerie te versterken. Sandriman denkt hierbij onder meer aan her- en bijscholing van leerkrachten, inspectie van het onderwijs en leerplanontwikkeling.

Deze zaken zijn opgenomen zin het Surinaamse onderwijssectorplan dat tot 2008 loopt. Een werkgroep van OC&W zal nagaan waar de deskundigheid in Nederland beschikbaar is en of er interesse voor samenwerking bestaat.

Nederland zou ook een bijdrage kunnen leveren aan het vernieuwen van de onderwijswetgeving in Suriname. De leerplichtwet van het land dateert van 1876 en is in de loop der jaren nauwelijks afgestemd op moderne ontwikkelingen.