LUXEMBURG - Binnen de Europese Unie moet in 2010 sprake zijn van één uniforme asielprocedure, waarbij asielzoekers van buiten de EU in alle lidstaten dezelfde verblijfsstatus krijgen. Daarover hebben de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken maandag in Luxemburg overeenstemming bereikt.

Verder moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een studie uitvoeren naar de haalbaarheid van asielaanvragen in centra of landen buiten Europa. Daarmee is de discussie over opvangcentra buiten de EU voorlopig even van de baan. Ook komen er volgens minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), die het overleg in Luxemburg voorzit, vooralsnog geen opvangcentra voor bootvluchtelingen buiten de EU. Daarover was eerder grote verwarring ontstaan.

In 2010 moet er ook een Europees ondersteunend asielbureau zijn, dat lidstaten helpt bij de uitwisseling van informatie over landen waar asielaanvragers vandaan komen. In hetzelfde jaar moet ook de wetgeving klaar zijn om één asielprocedure voor de hele unie te hebben. "Daarmee voorkomen we dat asielzoekers in meerdere lidstaten tegelijk een aanvraag blijven indienen", aldus Verdonk.

De EU-regeringsleiders spraken in 1999 in het Finse Tampere af om meer samen te gaan werken op het gebied van asiel en justitie. Dat leidde na lang en moeilijk overleg tot gemeenschappelijke regels voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Die afspraken moeten in 2007 zijn geëvalueerd.

Diverse EU-lidstaten wilden wachten tot die evaluatie, alvorens afspraken te maken over verdere stappen. "We hebben echter afgesproken toch te streven naar een gemeenschappelijke procedure en asielstatus in alle lidstaten voor het jaar 2010", aldus de VVD-bewindsvrouwe. "Er is in Europa namelijk een noodzaak voor een concreet tijdpad. Asiel en immigratie zijn in de ogen van de bevolking namelijk alleen maar belangrijker geworden."