Asielzoekers in Nederland moeten in de toekomst niet meer worden ondergebracht in een groot opvangcentrum zoals in Heumensoord in Nijmegen. De huidige leefwijze brengt veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee.

Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens.

Heumensoord heeft met 2.960 bewoners de grootste noodopvang voor asielzoekers in Nederland. Mensen worden daar ondergebracht in tenten. Van de inwoners zijn 682 kinderen.

Er wordt al maanden geklaagd over de barre leefomstandigheden. Zo werd eind vorig jaar duidelijk dat er schurft en krentenbaard was uitgebroken en dat mensen last hebben van luizen. Er wordt ook gestolen en sommige asielzoekers bedreigen medebewoners om aan geld te komen.

Na een bezoek in januari ziet de Ombudsman verbetermogelijkheden voor de komende tijd. Maar als de noodopvang op 1 juni wordt opgeheven, moet er geen grootschalige opvang zoals in Heumensoord meer komen.

"In de toekomst moet worden voorkomen dat mensen nog langer in zulke groten getale in dergelijke accommodatie worden opgevangen", aldus de Ombudsman woensdag.

COA

De vluchtelingen zeiden ook dat ze zich totaal niet gehoord voelen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vertelden niet te weten waar zij met hun klachten terecht kunnen.

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat wanneer mensen denken dat hun mensenrechten geschonden worden, ze daarover een klacht moeten kunnen indienen, bij voorkeur bij het COA.

Dit blijkt in de praktijk niet te werken. De klachtenprocedure die er is, is onbekend bij de asielzoekers. Het college beveelt daarom aan om veel meer bekendheid te geven aan de klachtenprocedure. Verder dringt de ombudsman aan op een zinvolle dagbesteding voor de asielzoekers.

Voorkomen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt er alles aan te doen om pesten en bedreigen van ''kwetsbare doelgroepen" in de vluchtelingenopvang te voorkomen. Dergelijke misstanden zijn ''onacceptabel", meldt het COA woensdag naar aanleiding van het rapport.

''Wij werken nauw samen met belangenorganisaties als COC Nederland om dit soort nare situaties te voorkomen of tot een veilige oplossing te komen. Wanneer de veiligheid van iemand, homoseksueel of anderszins, in het geding is, moet onze organisatie naar een oplossing zoeken. Wij hebben daarvoor ook mogelijkheden voor beschermde opvang", aldus COA-bestuurslid Janet Helder.

Volgens het COA is het verbeteren van de omstandigheden op de locatie Heumensoord ''een proces dat nog steeds gaande is en waarin de bevindingen die vandaag werden gepresenteerd zeker worden meegenomen".

Locaties azc's