DEN HAAG - Het CDA wil dat in oude stadswijken meer gezinnen gaan wonen. Dat kan door daar grotere woningen te bouwen en de families een bonus te verstrekken. De komst van modale gezinnen is nodig, omdat hier de kansen liggen om de sociale samenhang in de steden te herstellen.

Dat stelt een werkgroep van het CDA in het rapport Steden in balans, dat woensdag wordt gepresenteerd. Kern van het advies is dat het CDA meer aandacht wil voor sociale samenhang en participatie in de grote steden. Daarover staan in de ogen van de christen-democraten te weinig concrete doelen in het derde plan Grote Stedenbeleid (GSB-III) voor de komende vijf jaar.

Om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan, moeten particuliere verhuurders, woningbezitters en woningbouwcorporaties bestraft kunnen worden als er sprake is van wanbeheer. Het CDA wil ook haast maken met de bestuurlijke boete, waarin bepaalde gemeentelijke handhavers in staat worden gesteld om kleine overtredingen direct aan te pakken.

Probleemjongeren

Om probleemjongeren adequater aan te pakken, moeten politiekorpsen gegevens over hen kunnen uitwisselen. En er moet meer geld en capaciteit komen om de criminaliteit en overlast tegen te gaan die veelplegers, criminele illegalen en plegers van huiselijk geweld veroorzaken.

'Solidaire wijk'

Het CDA wil dat er een nationaal keurmerk 'solidaire wijk' komt, ook om de onderlinge samenhang te versterken. De sociale structuur kan ook verstevigd worden door meer sport en vooral cultuur te stimuleren in de wijken. Nu is cultuur geen onderwerp in het GSB-III, wat volgens het CDA een miskenning is van de levendige cultuur in de stadswijken.

Niet alleen gezinnen moeten gelokt worden met een subsidie, ook mensen die in de zorg werken moeten een fiscale tegemoetkoming krijgen als zij zich in de steden huisvesten. Dat voorkomt volgens het CDA dat kwalitatief goed personeel uit de steden wegvloeit. Verder moet er meer aandacht zijn voor dak- en thuislozen. Het CDA vindt dat het GSB tot goede resultaten heeft geleid de afgelopen jaren. Maar er zit te veel bureaucratie aan vast.