DEN HAAG - Premier Balkenende vindt islamitische scholen alszodanig geen probleem. Hij wil de stichting van nieuwe scholen opislamitische grondslag dan ook niet belemmeren. Wel vindt hij datde kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn en de school moetvoorbereiden op deelname aan de Nederlandse samenleving. Deinspectie houdt daar toezicht op.

Dat zei Balkenende donderdag tijdens het integratiedebat in deTweede Kamer. Hij wil niet tornen aan het grondrecht voor devrijheid van onderwijs. Een acceptatieplicht voor scholen, zoals delinkse partijen hebben voorgesteld, wijst hij van de hand. Ditraakt volgens hem de kern van artikel 23 van de grondwet, dat deonderwijsvrijheid garandeert.

Maatregelen

Hij verwees naar maatregelen die het kabinet in petto heeft omde scheiding tussen zwarte en witte scholen tegen te gaan. Zomoeten scholen en gemeenten verplicht met elkaar gaan overleggen enniet vrijblijvende afspraken maken. Maar Balkenende wilde nietzeggen wat precies moet worden afgesproken. "Het overleg moetbetekenisvol zijn. Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid om bijte dragen aan spreiding van leerlingen."

Aanpassingen

Verder gaat het kabinet zich buigen over mogelijke aanpassingenin de sociale voorzieningen voor nieuwkomers. Een Kamermeerderheidwil dat zij niet direct alle rechten, zoals een uitkering, krijgen.Volgens Balkenende is dat nu al niet het geval maar zal het kabineter nog eens naar kijken.

De premier heeft er vertrouwen in dat het nieuweintegratiebeleid, waarin de eigen verantwoordelijkheid centraalstaat, effectief zal zijn. Over enkele jaren wordt geëvaludeerd ofdie norm goed heeft uitgepakt. "Ik ben daar niet somber over. Ikheb geen reden aan te nemen dat het niet succesvol is."