NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeftde gijzeling in een school in Zuid-Rusland woensdagavond "in demeest scherpe bewoordingen" veroordeeld. De vijftien landen riepende gijzelnemers unaniem op de vermoedelijk meer dan driehonderdkinderen en volwassenen in de school in Bislan onmiddellijk vrij telaten.

Bekijk video:
Modem/ Breedband


Het Witte Huis heeft Rusland bij debestrijding van het terrorisme alle mogelijk steun toegezegd

De Veiligheidsraad was door Rusland in spoedzittingbijeengeroepen om te overleggen over de recente golf vanterreuracties in Rusland. De Spaanse VN-ambassadeur Juan AntonioYanez-Barnuevo sprak namens de andere landen ook zijn afkeuring uitover de bomaanslagen in twee verkeersvliegtuigen en in de Russischehoofdstad Moskou de afgelopen week. Daardoor kwamen in totaalhonderd mensen om het leven.

Witte Huis

Secretaris-generaal Kofi Annan van de VN veroordeelde degijzeling eerder op de dag al. Ook de Amerikaanse regeringveroordeelde de gijzeling. Het Witte Huis heeft Rusland bij debestrijding van het terrorisme alle mogelijk steun toegezegd.
De kinderen zouden als levende schilden voorde ramen zijn gezet

Gijzeling

Terroristen houden sinds woensdag in een school in hetZuid-Russische Noord-Ossetië, niet ver van Tsjetsjenië, 354 mensen in gijzeling. Onder de gegijzelden zouden zich 132 scholieren bevinden. Dat maakten regeringsfunctionarissen woensdag bekend.

Terugtrekkng

De rebellen eisen de terugtrekking van Russische troepen uit dedeelrepubliek Tsjetsjenië en de vrijlating van kameraden die in hetaangrenzende Ingoesjetië gevangen zitten. De gedetineerden haddenin juni dit jaar tientallen mensen vermoord bij een overval op eenwapendepot.

Levende schilden

Volgens een woordvoerder van de Noord-Ossetische presidentDzazochov hebben de overvallers kinderen als levende schilden voorde ramen gezet. Zij dreigen gijzelaars te vermoorden. De groep vanongeveer twintig terroristen sloeg op de eerste dag van het nieuweschooljaar toe.

Explosieven

Een aantal daders zou explosieven op het lichaam dragen. Ookplaatsten zij explosieven in het schoolgebouw om zichzelf op teblazen bij een inval van veiligheidstroepen. Honderden zwaarbewapende politiemensen en militairen van het ministerie vanBinnenlandse Zaken trokken zich inmiddels rond het schoolgebouwsamen.

Doden

Aan het begin van de gijzelingsactie in Bislan kwamen zeker vieren mogelijk zeven mensen om het leven. De doden zouden ouders vanleerlingen en docenten zijn.

Volgens de autoriteiten vielen er meteen twee slachtoffers enbezweken later twee personen in een ziekenhuis aan hunverwondingen. Medewerkers van een ziekenhuis in de omgeving zeidendat bij de overval zeven doden waren gevallen en dat in hetziekenhuis vier gewonden zijn opgenomen.

Dreigen

De gijzelhouders kondigden aan voor elke gedode strijder vijftigkinderen en voor elke gewonde strijder twintig kinderen te doden,meldde de minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Ossetiëwoensdagmiddag. Op welke manier de overvallers het dreigementhebben kenbaar gemaakt, is niet bekend.

Onderhandelingen

Vertegenwoordigers van de Russische regering zijn woensdagavondonderhandelingen begonnen met de terroristen. Die eisten in eeneerste gesprek per mobiele telefoon water en levensmiddelen. Zezeiden dat de kinderen het goed maken. Aanvankelijk weigerden degijzelnemers in te gaan op een bemiddelingsaanbod van eenislamitische geestelijke.

De gijzelnemers eisen overleg met de presidenten vanNoord-Ossetië en het naburige Ingoesjetië. Als tussenpersoonvroegen ze kinderarts Leonid Rosjal, die eerder bemiddelde tijdenshet gijzelingsdrama in een theater in Moskou in 2002, waarTsjetsjeense extremisten verantwoordelijk voor waren. Hij isinmiddels naar de Kaukasus gereisd.

Vrijlating

Vijf uur na de overval op de school lieten de gemaskerdeovervallers vijftien kinderen vrij. Zij houden de rest van de groepgevangen in de gymzaal van de school. Aan het begin van degijzelingsactie zouden vijftig kinderen hebben weten te ontsnappennadat zij zich enige tijd in een verwarmingsruimte hadden verstopt.

Poetin

De Russische president Poetin brak zijn vakantie aan de ZwarteZee af en keerde naar Moskou terug. Vorige week zag hij zich algenoodzaakt naar Moskou terug te keren na de crash van tweeverkeersvliegtuigen, die mogelijk door Tsjetsjenen is veroorzaakt.Dinsdag nog blies een Tsjetsjeense vrouw zich midden in Moskou op.De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloot woensdagavondin spoedzitting bijeen te komen over de gijzelingsactie en derecente aanslagen in Rusland. De Russische VN-ambassadeur AndreiDenisov had hiertoe opgeroepen.