DEN HAAG - Ziekenfondspatiënten moeten vanaf volgend jaarborstvergrotingen, correcties van flaporen en hersteloperaties naeen sterilisatie zelf betalen. Dat vindt minister Hoogervorst(Volksgezondheid). Ook vrouwen die na een zwangerschap eenbuikwandcorrectie willen, zullen daarvoor een aanvullendeverzekering moeten zoeken.

Eerder al werd bekend dat Hoogervorst esthetische operaties alsooglidcorrecties en de behandelingen tegen snurken en zweten uithet pakket wilde halen. Tot nu toe konden patiënten die door hunuiterlijk psychische klachten hebben dergelijke ingrepen vergoedkrijgen. Door die ingrepen te schrappen hoopt de minister enkeletientallen miljoenen euro te bezuinigen, bevestigen bronnen rondhet kabinet. Overigens maakt de minister een uitzondering voorvrouwen met borstkanker die een borstoperatie willen.

Ziekenfondspakket

Hoogervorst heeft vorig jaar al een groot aantal voorzieningenuit het ziekenfondspakket gehaald. Het ging, onder meer, omtaxivervoer voor chronisch zieken, de vergoedng voor medicijnen diezonder recept kunnen worden gekocht, behandelingen bij de tandarts,fysio- en psychotherapeut. Hoogervorst zei dat er niet verderbezuinigd zou worden op het ziekenfondspakket. De extra maatregelendie hij nu voorstelt, zijn volgens hem niet ingrijpend.

Leefstijl

De PvdA is, op voorhand, niet tegen de nieuwe voorstellen."Correcties aan oren, borst en buik kunnen te maken hebben metleefstijl", zegt het Tweede-Kamerlid Smits van de PvdA. "Je zoukunnen overwegen om die ingrepen uit het ziekenfonds te halen. Maardan moeten andere zaken er weer in terug." Smits noemt alsvoorbeeld de bezuinigingen op het taxivervoer voor zieken en demedicijnen zonder recept. "De gevolgen van die ingrepen zijn heelschrijnend."

Als de minister ingrijpt bij de cosmetische oor-, buik- enborstoperaties, moet dat volgens de PvdA wel met beleid gebeuren."Als het op de typische Hoogervorst-manier gebeurt, zo denigrerendvan: alle flapooroperaties zijn onzin, dan zijn we tegen."