DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND laatasielzoekers nog steeds veel te lang wachten op een besluit overhun verblijfsvergunning of een verlenging daarvan. Die kritiek uitde Nationale Ombudsman R. Fernhout in een brief aan ministerVerdonk van Vreemdelingenzaken.

Fernhout zei dinsdag voor Radio 1 een gesprek met de minister tehebben aangevraagd. De problemen die hij in zijn brief signaleertzijn niet van vandaag of gisteren. Vorig jaar heeft hij eenzelfdesoort klacht bij het ministerie neergelegd. Verdonk had toenbeloofd zijn aanbevelingen over te nemen. Maar daar is volgensFernhout in de praktijk nog weinig van te merken.

Problemen

In zijn brief van eind vorige week schrijft Fernhout zich zorgente maken over de problemen waarin asielzoekers terechtkomen doorhet ontbreken van de juiste papieren. Als mensen hun rechtmatigverblijf niet kunnen aantonen kan dat gevolgen hebben voor hunziektekostenverzekering, studiefinanciering, hun baan of hetonderwijs voor hun kinderen, aldus de ombudsman.

Klachtenafhandeling

In de brief uit hij ook kritiek op de bereikbaarheid van de INDen de klachtenafhandeling. De dienst bleek vooral slecht bereikbaarals het ging om verlengingsvragen en vragen over toelating ennaturalisatie. Verder kreeg Fernhout veel signalen binnen dat deIND klachten niet serieus genoeg nam of op een trage of onjuistewijze behandelde.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie vindt debeweringen van Fernhout niet helemaal juist. Hij wijst erop datsommige procedures, zoals voor een machtiging voorlopig verblijf(MVV), nu juist sneller worden doorlopen. De achterstanden metverblijfsdocumenten en de verlengingen zijn bekend. Die zijnvoornamelijk te wijten aan computerproblemen.

Technische problemen

De IND heeft het afgelopen jaar taken van de tientallenvreemdelingendiensten van de politie overgenomen. Die dienstenhadden allemaal verschillende systemen waardoor volgens dewoordvoerder de technische problemen ontstonden.

"De afgelopenmaanden is daar hard aan gewerkt, zodat veel achterstand nu isweggewerkt." Mensen die de juiste papieren niet op tijd kregen,ontvingen van het ministerie een vervangende brief. De telefonischebereikbaarheid is via de inschakeling van een callcenter verbeterd.