DEN HAAG - Het aantal verkeersdoden is vorig jaar voor het eerst in vijftig jaar onder de duizend uitgekomen. De politie registreerde 993 personen die door een ongeval om het leven kwamen. In 2000 waren dat er nog 1082.

Opvallend is dat naast de forse daling van het aantal verongelukte automobilisten, ook het aantal doden na een brommerongeval een stuk lager ligt. Minister Netelenbos van Verkeer maakt deze cijfers donderdag bekend op het twaalfde verkeersveiligheidscongres in Amsterdam.

Hieruit blijkt vooral een daling van het aantal dodelijke ongevallen in het weekeinde. Op zondagen ligt het getal zelfs ruim een kwart lager dan in 2000.

De meeste verkeersdoden vallen nog steeds in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 25 jaar, maar juist in deze groep ligt het aantal (219) wel een stuk lager dan in het verleden.

Flevoland

Wat betreft de verbetering van de verkeersveiligheid scoort vooral de provincie Flevoland opmerkelijk goed. Het aantal verkeersdoden is daar gehalveerd en kwam in 2001 uit op 18. Ook in de provincies waar het aantal doden traditioneel hoog ligt, zoals Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, kwamen er minder mensen om het leven in het verkeer. In Limburg, Utrecht en met name Groningen werd het juist onveiliger op de weg.

Dat het aantal verongelukte brom- en snorfietsers daalde van 111 naar 84, lijkt te maken te hebben met de beslissing eind 1999 om brommers binnen de bebouwde kom op de autorijbaan te laten rijden. Er belandden in 2001 overigens wel meer bromfietsers in het ziekenhuis.

Minder dan verwacht

De cijfers over afgelopen jaar laten een sterkere daling zien dan op basis van de trend mocht worden verwacht. Per inwoner zijn de cijfers ook gunstig, zo blijkt uit de gegevens.

Er vielen in 6,2 doden per 100.000 inwoners, terwijl dat er in de tweede helft van de tachtiger jaren nog ongeveer tien waren, evenals in .

Netelenbos baseert zich op de gegevens van haar eigen
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
CBS

Op basis van informatie van lijkschouwers, rechtbankdossiers en politie komt het CBS voor 2001 uit op 1085 verkeersdoden. In officiële beleidsstukken wordt de telling van de AVV aangehouden.