DEN HAAG - Naar schatting ruim een kwart van het personeeldat in bakkerijen of de meelverwerkende industrie werkt, raaktovergevoelig voor meelstof. Een fors aantal van deze werknemerskrijgt op den duur gezondheidsklachten. Dat schrijft deGezondheidsraad in een dinsdag verschenen advies aan het ministerievan Sociale Zaken.

Het inademen van tarwemeelstoffen leidt bij veel mensen totirritatie of allergie. De klachten variëren van neus- enoogirritatie tot soms levensbedreigende astma. Iemand dieallergisch is geworden voor meelstof, blijft dat wanneer hij isgestopt met werken. De Gezondheidsraad kan niet zeggen bij welkegrens de overgevoeligheid optreedt.

Bakkersastma werd enkele weken geleden als beroepsziekte erkenddoordat de rechter een schadevergoeding toekende aan een bakker diedoor meelstof astma opliep.

Een woordvoerder van de vereniging van industriële bakkers, deNVB, noemt de schatting van ruim een kwart overgevoelige werknemersaan de hoge kant. De bedrijfstak heeft voor de periode 2003-2006een overeenkomst afgesloten over grondstoffenallergie, waarin ondermeer wordt gesproken om de blootstelling aan stof terug te dringen.Een voorbeeld is om niet langer droog, maar nat schoon te maken opde werkvloer.

Ook worden werknemers bij bakkers en de meelverwerkendeindustrie gevraagd in hoeverre zij last hebben van meelstof. Debetrokken sectoren willen 16.000 enquêteformulieren versturen."Wij denken dat daaruit blijkt dat een kleine 3000 mensenovergevoelig zijn voor meelstof", zegt de woordvoerder van de NVB.De vereniging heeft zestig aangesloten leden.

Gezondheidsraad

Het ministerie had om het onderzoek van de Gezondheidsraadgevraagd. Staatssecretaris Van Hoof stapt nu naar de werkgevers envakbonden in de Sociaal-Economische Raad. Zij moeten uitmaken wateconomisch en technisch haalbaar is voordat de staatssecretariseventueel een maximale concentratie aan meelstof vaststelt.