ATH/GHISLENGHIEN - "Er was nog maar één mogelijkheid:rennen, rennen, rennen. De achthonderd meter. Met de hitte in mijnrug." Met moeite krijgt de 45-jarige politieagent uit Ghislenghienhet uit zijn mond. Zwaar verbrand aan hoofd en armen ligt hij inhet Madeleine-ziekenhuis van het nabijgelegen Ath. Zich nauwelijksrealiserend dat hij het Waals inferno van vrijdagochtend wel heeftoverleefd. "Zo'n vuur. Het was zo vreselijk intens."


'Zo'n vuur. Het was zo vreselijk intens'

Naam en toenaam brengt hij liever niet naar buiten. Evenmin alszijn even hevig verbrande 40-jarige kompaan. De twee weten nog niethoeveel collega's zij moeten missen. Onder de voorlopig vijftiendoden van de twee hevigste gasexplosies uit de recente Belgischegeschiedenis bevinden zich vooral politiemensen, brandweerlui enmedewerkers van het nutsbedrijf, die vrijdagochtend in actiekwamen, omdat het op het industrieterrein van Ghislenghien zo naargas rook.

Lek

Terwijl de brandweer een deel van het bedrijventerrein probeertaf te bakenen, vindt kort voor negenen een eerste ontploffingplaats. Gevolg van een lek in een gasleiding onder hetindustrieterrein van Ghislenghien, mogelijk door een boorfout.Daarop volgt korte tijd later een tweede, zeer zware knal. Deexplosies veroorzaken een vuurzee, die volgens ooggetuigen welhonderd meter hoog is.

De Waalse regionale minister voor Binnenlandse AangelegenhedenCourard bevestigt de enorme omvang van het vuur. Als een van deweinigen mocht hij een uur later het terrein op. "En ik zag ertorenhoge bouwkranen, die tot zelfs in de top nog in brandstonden."

Brandwonden

Het vuur blijft volgens radeloze omstanders ruim een half uurbranden. De hitte is zo zwaar, dat zelfs op de enkele kilometersverderop gelegen autosnelweg Brussel - Doornik passerendeautomobilisten brandwonden oplopen. Enkelen laten hun auto inopperste nood langs de weg staan om zich rennend door de velden teredden.

Courard vertelt verder over een soort van apocalyps. Op hetterrein, dat verder zorgvuldig blijft afgegrendeld, liggen zwaarverbrande, volledig zwarte lichamen. De Belgische minister vanDefensie Flahaut, die onmiddellijk legerhelicopters inzet voor hetvervoer van de ruim honderd gewonden, heeft het over een nieuw, netopgeleverd nabijgelegen fabrieksgebouw dat "gewoonweg gesmolten"is. Het heet een geluk bij een ongeluk dat de 250 medewerkers nogniet in de fabriek van slijpstenen Diamant Board aan de slag waren.

Rond vier uur in de middag lijkt de omgeving van hetMadeleine-ziekenhuis in Ath eerder op een locatie uit OliverStone's Vietnam-film Platoon. Helicopters vliegen af en aan voorhet transport van zwaargewonden. Ruim 45 personen hebben zwarebrandwonden. Vanuit Ath vliegen zij naar speciale ziekenhuizen inhet net over de grens gelegen Lille, Parijs, Brussel en Luik.

Een ontzette specialist spreekt over het ongewoon hoge aantalzwaar verbrande gewonden. "Normaal heb je een aantal lichtverbranden, een even groot aantal met iets zwaardere brandwonden enslechts enkele zeer zwaar verbrande personen. Nu lijkt het alsof demeeste slachtoffers heel zware brandwonden hebben", vertelt hijaan de bezoekende bewindsman Flahaut.

Brandweer

Het echte drama van Ghislenghien is een straat verderop waar tenemen. In de brandweerkazerne vallen brandweermannen ennabestaanden van overleden of nog vermiste collega's elkaarsnikkend in de armen. Het dodental bedraagt volgens Flahaut op datmoment "zeker vijftien". Het Belgische ministerie vanVolksgezondheid bevestigt dat tien lijken zijn geborgen. Het maaktvoor Ghislenghien, juist een van de weer oplevende centra in heteconomisch geteisterde Wallonië, een gitzwarte dag niet minderzwart.