DEN HAAG - De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag enUtrecht gaan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) helpen met haarzoektocht naar zogeheten terugkeerlocaties. Mogelijk nemen deze'grote vier' zelf ook een of enkele van die centra voor hunrekening. Ze werken in elk geval mee aan een spreidingsplan dat erna de zomer moet komen.

Dat hebben zij donderdag met Verdonk afgesproken. Het is debedoeling dat uitgeprocedeerde asielzoekers die tussen 2001 en 2004in Nederland zijn gekomen ook naar deze terugkeerlocaties kunnen.

Voorwaarde is dat zij meewerken aan terugkeer naar hun land vanherkomst. Nu heeft deze groep 28 dagen de tijd om de terugkeer voorte bereiden. Lukt dat niet, dan komen ze op straat te staan.

Brief

De burgemeesters van de vier grote steden schreven Verdonkvrijdag een brief waarin zij aangaven dat ze niet meer willenmeewerken met het uit huis zetten van uitgeprocedeerde asielzoekerszolang hun terugkeer niet is geregeld. Daarop ontbood Verdonk devier. Cohen (Amsterdam), Opstelten (Rotterdam) en Deetman (DenHaag) waren donderdag bij het gesprek. Brouwer (Utrecht) is metvakantie.

Vertrekpremie

Het ging de gemeenten om asielzoekers die onder de nieuwevreemdelingenwet vallen. Zij kunnen geen beroep doen op defaciliteiten die Verdonk in het leven heeft geroepen voorasielzoekers die hier al voor 1 april 2001 aankwamen. Die krijgentwee keer acht weken de tijd om hun terugkeer voor te bereiden enkunnen een beroep doen op een vertrekpremie.

Ook komt deze groep van tussen 2001 en 2004 niet in aanmerkingvoor de regeling die geldt voor nieuwe asielzoekers.

Terugkeerlocatie

Uitgeprocedeerden uit die groep komen vanaf dit najaar meteen na deafwijzing van hun asielverzoek in een zogeheten terugkeerlocatieterecht, waar zij begeleid worden bij hun vertrek. Verdonk is nu opzoek naar asielzoekerscentra die tot zo'n terugkeerlocatie kunnenworden omgebouwd.

De vier grote steden zullen haar daarbij helpen. In ruildaarvoor hebben zij van Verdonk de toezegging gekregen datuitgeprocedeerde asielzoekers van tussen 2001 en 2004 vanaf oktoberook in deze centra terechtkunnen. De uitgeprocedeerden moeten danwel hebben laten zien dat zij serieus aan hun terugkeer werken.Doen ze dat niet, dan kunnen ze alsnog uit hun opvang worden gezet.

De afspraak geldt overigens pas vanaf het moment dat erterugkeerlocaties zijn. Tot die tijd is het huidige regime vankracht en dat betekent dat uitgeprocedeerden na 28 dagen op straatkomen te staan.