DEN HAAG - Het terreuralarm dat sinds vrijdag van kracht isin Nederland spitst zich toe op de provincies Noord-Holland,Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het gaat om specifiekeobjecten, zoals overheidsinstellingen en plaatsen waar veel mensenbijeen komen, de zogeheten 'soft targets'.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De overheid kreeg vrijdag informatie die duidde op "een of meerplannen voor gewelddadige acties", zei minister Remkes vanBinnenlandse Zaken donderdag tijdens een ingelaste persconferentie.De informatie kwam "uit binnen- en buitenland". Volgens zijncollega Donner van Justitie wordt de dreiging "zeer serieusgenomen".

Permanent toezicht

De genomen maatregelen verschillen per object. Het niveau vanbeveiliging is "permanent toezicht". Dat betekent overigens nietdat die beveiliging altijd zichtbaar is. Zo staat er niet altijdeen politiewagen bij de Schipholtunnel. Vooral de politie en demarechaussee voeren de maatregelen uit.

Remkes en Donner wilden verder geen informatie kwijt. Dat zou deopsporing en vervolging in de weg zitten. Ook zouden bronnenmogelijk in gevaar komen en kwaadwillenden op verkeerde gedachtenkunnen worden gebracht. Deskundigen zijn kritisch en vinden dat deoverheid vaag is met de communicatie.

Brief

Remkes wilde wel tegenover het RTL 4 Nieuws bevestigen datenkele dagen geleden bij het hoofdkantoor van de Verenigde Natiesin New York een brief is bezorgd, waarin wordt gedreigd metaanslagen op Europese instellingen in Brussel en Den Haag. De briefzou ondertekend zijn door de terreurbeweging al-Qaeda.

Het ministerie van Binnenlandse zaken meldde donderdagavond dat deNederlandse inlichtingendienst AIVD de brief heeft onderzocht en deinhoud niet serieus neemt. Deze brief heeft geen rol gespeeld bijde vrijdag genomen maatregelen en heeft ook niet gezorgd voor extramaatregelen.

Onvoldoende ingelicht

De politie in Zeeland gaf intussen geen commentaar op dedreiging in de provincie. De korpsen Zuid-Oost Brabant enBrabant-Noord zeiden zelfs nog niets gehoord te hebben. Eerder dezeweek klaagden politiebonden dat de politie onvoldoende isingelicht. Remkes ontkende dat nog eens met kracht en stelde dat debonden inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat iedereen die vande dreiging moest afweten, ervan op de hoogte was.

De bewindslieden gaven een toelichting juist op de dag dat eenultimatum van al-Qaeda afliep. De door Osama bin Laden geleideterreurorganisatie deed Europa op 15 april een "vredesaanbod".Als voorwaarde voor een bestand met het netwerk eiste deterroristenleider van de Europese landen een vreedzame oplossingten opzichte van moslims. Ook wilde hij dat alle Europesemilitairen zich uit de islamitische wereld zouden terugtrekken.

Extra veiligheidsmaatregelen

Het ultimatum is volgens het ministerie van Binnenlandse Zakengeen reden geweest voor extra veiligheidsmaatregelen. Het ultimatumwas een "omgevingsfactor", net zoals de Nederlandse militaireaanwezigheid in Irak en Afghanistan.

Hoeveel geld de maatregelen in eigen land sinds vrijdag kosten,is niet duidelijk. Inmiddels heeft Nederland wel meer dan 100miljoen euro uitgegeven aan de operaties tegen terroristischeorganisaties in Afghanistan en de stabilisering van dat land.