GENEVE - Secretaris-generaal Kofi Annan van de VerenigdeNaties heeft Unhcr-topman Ruud Lubbers donderdag vrijgepleit vanseksuele intimidatie. Annan heeft echter wel zijn zorgenuitgesproken over de manier waarop Lubbers de klacht heeftbehandeld.

"Hoewel ik de klacht tegen de heer Lubbers ongegrond acht, hebik hem schriftelijk in de sterkste bewoordingen mijn zorgenovergebracht over het incident en over de daarop volgendegebeurtenissen." Dit schreef Annan aan kaderpersoneel van de HogeCommissaris voor de Vluchtelingen.

Vriendschappelijk gebaar

Naar de 65-jarige Nederlandse oud-premier liep sinds mei eenonderzoek van het Bureau voor Intern Toezicht van de VN. Datgebeurde na een klacht van een Amerikaans vrouwelijk staflid van deUnhcr in Genève. Zij beschuldigde Lubbers van seksuele intimidatie.Volgens Lubbers ging het om een "vriendschappelijk gebaar".

Zeer verheugd

Premier Balkenende zei "zeer verheugd" te zijn met de uitkomstvan het onderzoek. De kwestie had hem ook persoonlijk "zwaar op demaag gelegen". Lubbers kan zich nu weer "volledig concentreren ophet vluchtelingenwerk."

In de brief van Annan staan geen details over het incident, maarwordt alleen verwezen naar "klachten over seksuele intimidatie".Lubbers heeft steeds ontkend iets verkeerds te hebben gedaan.Volgens de 51-jarige klaagster deed het incident zich voor toen zijLubbers' kantoor verliet na een vergadering met andere stafleden,kort voor Kerstmis 2003.

Brief

De Amerikaanse krant The New York Times meldde begin deze maanddat Lubbers de vrouw een brief naar haar privé-adres had gestuurdwaarin hij haar vroeg de klacht in te trekken. Diezelfde krantonthulde op 19 mei het bestaan van de klacht tegen Lubbers.

Volgens Annan waren "verdere gebeurtenissen tijdens hetonderzoek" waarschijnlijk van invloed op het verloop van datonderzoek. "Ik heb hem er nadrukkelijk op gewezen dat het zijnplicht is het recht van stafleden om klachten in te dienen overalle vormen van wangedrag te beschermen", schreef Annan.

Rust

Premier Balkenende zei over een brief die Lubbers eerderschreef, dat dit gebeurde met de bedoeling rust te creëren in deorganisatie. Dat deed geen afbreuk aan het feit dat iedereen hetrecht heeft om een klacht in te dienen, aldus Balkenende.