DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdagavond laat definitief het licht op groen gezet voor de invoering van meerpersoonscellen in de gevangenissen. Minister Donner (Justitie) wil dat alle huizen van bewaring vanaf 1 september afdelingen inrichten voor duocellen.

Gedetineerden kunnen worden verplicht hun cel te delen tenzij er contra-indicaties zijn zoals psychische stoornissen. Tegelijk zei Donner dat hij in beginsel niet tegen de plaatsing van drie of meer gevangenen in een cel is.

Knelpunten

PvdA, GroenLinks en de SP stemden tegen het wetsvoorstel, vooral vanwege de manier waarop de duocellen op dit moment worden doorgevoerd. De fracties zijn ernstig bezorgd over de knelpunten die staan in een evaluatierapport over de experimentele fase van duocellen in zeven gevangenissen.

Ook vrezen ze dat de problemen toenemen als de vrijwilligheid, die tot nu toe geldt, verdwijnt. In de Tweede Kamer ging de PvdA in december wel akkoord met het wetsvoorstel. Toen was de evaluatie er nog niet. Eerste-Kamerlid Tan van de PvdA wilde uitstel van invoering, wat Donner weigerde.

Meer personeel

De minister wil snel het tekort aan celruimte aanpakken. Bovendien heeft hij haast, omdat hij wil voorkomen dat bewakers door reorganisaties uitvloeien. Voor de duocellen is juist weer meer gevangenispersoneel nodig.

Vooralsnog worden de duocellen ingevlochten in de bestaande voorzieningen. De minister zei dat hij niet tegen grotere cellen met drie of vier personen is, maar dat is in de huidige gevangenissen niet mogelijk.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw kan er wel rekening mee worden gehouden om eventueel tussenmuren weg te nemen. CDA, VVD en LPF in de Tweede Kamer hebben al gezegd ook niets te hebben tegen meer dan twee personen in een cel.

Donner zei dat hij de Tweede Kamer tijdig zal inlichten over de voortgang en dat er ook na 1 september nog gelegenheid is om in te gaan op de gang van zaken. ,,Er zullen niet vanaf dag één overal duocellen zijn. Het gaat om een overgangsperiode'', aldus Donner. De bewindsman zei dat ook bij hem de veiligheid van het personeel en de gedetineerden voorop staat.

Driehonderd klachten

Het loslaten van de vrijblijvendheid is volgens hem echter van belang, omdat het gedetineerden over de drempel heen helpt hun cel te delen. In de evaluatie worden ruim driehonderd klachten gemeld, maar volgens Donner is dat niet meer dan er normaal wordt geklaagd door gevangenen.

De negentien sociaal-democraten in de Eerste Kamer hadden uiteindelijk toch te weinig vertrouwen in de zorgvuldigheid, veiligheid en humaniteit.