DEN HAAG - Als het aan minister Verdonk vanVreemdelingenzaken en Integratie ligt, kunnen inburgeraars straksook terecht bij bijvoorbeeld hun buurvrouw om kennis over Nederlanden de taal te vergaren. Aanvankelijk wilde de minister dat eralleen gecertificeerde aanbieders van inburgeringscursussen zoudenkomen, om de kwaliteit te garanderen.

Verdonk zette hiermee maandag tot verrassing van de Tweede Kamereen deel van haar inburgeringsplannen op de helling. Het kabinetwil dat er een algemene inburgeringsplicht komt. Die geldt al voornieuwkomers, maar moet ook gaan gelden voor migranten die al jarenin Nederland wonen. Zij moeten slagen voor een inburgeringstoets enals dat binnen vijf jaar niet lukt, riskeren zij een bestuurlijkeboete of krijgen zij geen definitieve verblijfsvergunning.

Belemmeringen

De bewindsvrouw denkt dat certificering van aanbieders zalleiden tot meer bureaucratie, hogere kosten en belemmeringen voornieuwe cursusaanbieders. Nu moeten de gemeenten deinburgeringscursussen nog afnemen bij de Regionale Opleidingscentra(ROC's).

Verdonk wil naast de ROC's ook nieuwe aanbieders op demarkt, omdat zij verwacht dat er meer cursusplaatsen komen en deprijs omlaag gaat. Gemiddeld bedraagt die nu 6000 euro, voor 600uur opleiding in drie jaar tijd. Het examen komt grotendeels opvmbo-niveau te liggen.

Internet

"Eigenlijk ben ik alleen geïnteresseerd in het halen van hetexamen en niet in het voortraject. Ik kan me goed voorstellen datde kennis één op één wordt overgedragen", aldus Verdonk. Ze weesverder op nieuwe ontwikkelingen op internet, waarbij mensen voor euro de Nederlandse taal kunnen leren.

In beginsel moeten inburgeraars de inburgeringscursus en hetexamen zelf betalen. Eventueel krijgen ze een gemaximeerdevergoeding terug voor de werkelijk gemaakte kosten. Hoe hoog diewordt, is nog niet bekend.

Verontwaardigd

De meeste fracties reageerden verontwaardigd op de twijfels vanVerdonk. De certificering was volgens Dijsselbloem (PvdA) juist hetenige heldere in de contourennota. Ook zou het de positie van deROC's nog verder ondermijnen.

Verder vindt Verdonk dat oudkomers zeker tot hun 65-ste eeninburgeringsplicht moeten krijgen, gelijk oplopend met de nieuwereïntegratieplicht. Die gold eerst tot 57,5 jaar. Ze wijkt daarmeeaf van het advies van de commissie-Fransen. Die wil vijftigplussersvrijwaren van een inburgeringsplicht, tenzij ze een uitkeringhebben. Verdonk vindt dat te jong.

Geschorst

De Kamer was zeer ontevreden over de gebrekkige antwoorden diede minister maandag gaf na een spervuur van vragen. Het debat is nade eerste termijn geschorst. Het is nog niet bekend wanneer hetwordt voortgezet.