DEN HAAG - Asielzoekers die hier al minstens drie jaar zijnen vrijwillig Nederland willen verlaten, kunnen ruim 2300 euromeekrijgen. Daarnaast krijgen ze het ticket en de eventueleverscheping van huisraad vergoed. Een gezin met twee kinderen heeftrecht op een premie mee van ongeveer 6000 euro. Dat heeft ministerVerdonk (Vreemdelingenzaken) zondag gezegd in het Radio 1-Journaal.

De regeling geldt alleen voor asielzoekers die hier onder deoude vreemdelingenwet zijn gekomen, dus voor 1 april 2001. Daarvanmoeten er de komende tijd ongeveer 26.000 het land uit. Een deeldaarvan is al uitgeprocedeerd, maar het merendeel zit nog in eenprocedure.

Die laatste categorie kan ook gebruik maken van deregeling als zij vertrekken. Asielzoekers die al vrijwillig terugzijn gegaan naar hun land van herkomst, kunnen niet metterugwerkende kracht een beroep doen op de regeling.

Vrijwillig

Voor uitgeprocedeerden geldt dat zij alleen in aanmerking komenvoor de premie als zij in de eerste fase van hun vertrek vrijwilligmeewerken. Doen ze dat niet, dan wordt het vertrek voor hengeregeld en vervalt het recht op de premie.

De precieze bedragen zijn 2320 euro voor een volwassene alleen, euro voor een gezin met twee kinderen en 965 euro voor elkvolgend kind. De bedragen zijn ongeveer een verdubbeling van deoude regeling.

Verdonk zei verder nog dat ze het advies van decommissie-Franssen over de taaleis voor inburgeraars zal overnemen.Die houdt volgens de bewindsvrouw in dat mensen die in Nederlandkomen wonen, net zo goed Nederlands moeten kunnen spreken als degemiddelde Nederlander Engels spreekt.