DEN HAAG - De vraag wie nu precies de politiek leider van deVVD is "verlamt de partij". Dat zei het liberale Tweede-KamerlidHirsi Ali zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens het Kamerlid moet er snel een einde komen aan deleiderschapskwestie tussen fractievoorzitter Van Aartsen envice-premier Zalm. "Het mooiste is als beide heren het op eenterrasje met een glaasje bier onderling kunnen oplossen."

Als dat niet lukt moet er snel een algemene ledenvergadering komen waarde kandidaten zichzelf kunnen aanprijzen en waar vervolgens kanworden gestemd. "Dat is het meest transparant," meende Hirsi Ali.

Ideologisch verleden

Hirsi Ali stelde verder in televisieprogramma Buitenhof dat Moslims die solliciteren naar een baan waar eenveiligheidsrisico mee is gemoeid, moeten worden gecontroleerd ophun ideologische verleden.

De drastische maatregel die indruist tegen de grondwet, isvolgens haar nodig wegens de strijd tegen extremistischemoslimterroristen. Moslims worden nu vaak afgewezen op grond vanvooroordelen en vage vermoedens. En afwijzingen dragen bij aan hetontstaan van racune waardoor zij vatbaar worden voor de lokroep vanhet terrorisme, aldus het Kamerlid. Zij denkt dat als deopvattingen van de moslimsollicitanten worden onderzocht er meervertrouwen ontstaat van de kant van de werkgever.

Burgerplicht

Hirsi Ali zei verder dat moslims zelf ook een burgerplichthebben om zich te weer te stellen tegen hun extremistischegeloofsgenoten. Zij zouden bijvoorbeeld kennissen of familieledenvan wie bekend is dat die zich met terrorisme bezighouden, moetenaangeven. Dat is niet normaal, "maar het is oorlog," aldus HirsiAli.