ROTTERDAM - De ledenvergadering van de LPF heeft zaterdag inRotterdam een nieuw bestuur gekozen, nadat het oude bestuur onderzware druk aftrad. Tweede-Kamerlid Nawijn wordt vanuit de fractieals gedelegeerde toegevoegd aan dat bestuur.

Partijleider Herben omschreef hem als een 'toeziend voogd' van een interim-bestuur, dat bestaat uit zes personen. Het nieuwebestuur geniet volgens Herben het vertrouwen van de fractie en vande financiers van de partij.

Kritiek

Het oude bestuur stapte op na kritiek van vooral Tweede-KamerlidVan As . De fractie in de Tweede Kamer had zelf drie personenvoorgedragen voor een nieuw bestuur, die alle drie gekozen werdendoor de vergadering. Er lag een motie van wantrouwen klaar om hetzittende bestuur naar huis te sturen, maar die hoefde niet teworden ingediend, toen dat eigener beweging aftrad.

Geldschieter

Bestuurslid Bot verklaarde na afloop van de beslotenvergadering, dat dit gebeurde om de weg vrij te maken voor eennieuw bestuur, dat wel het vertrouwen zou hebben van degeldschieter van de partij, onroerendgoedmagnaat Thünnessen.

Voor het theater Zuidplein, waar de vergadering plaatsvond,hadden zich vijftien ontevreden LPF-ers verzameld. Zij konden devergadering niet bijwonen, omdat ze geschorst of geroyeerd waren,of gewoon te laat kwamen.

'Schermutseling'

Er werden beschuldigingen geuit, omdat een enkeling 's morgensdoor een van de bestuursleden hardhandig van de vergadering geweerdzou zijn. Het afgestreden bestuur gaf toe dat een'schermutseling' had plaatsgevonden, maar dat een botsing met eenvan de ingehuurde beveiligingsmensen ten onrechte voor een trap vaneen bestuurslid werd gehouden.

Herben verklaarde na afloop, dat de vergadering had uitgesprokendat de meesten van de LPF-aanhangers, die buiten stonden, weerwelkom zijn in de partij.

Ledenvergadering

Het nieuwe bestuur zal een ledenvergadering voorbereiden dieover zes maanden wordt gehouden en waar opnieuw een bestuur wordtgekozen. Het nieuwe bestuur bestaat behalve uit Nawijn uit drieleden die vanuit de fractie werden voorgedragen: Swarte, Fabius enPieterman. Daarnaast werden Belder en Moleveld in het bestuurgekozen.