DEN HAAG - De druk op de PvdA om alsnog in te stemmen met eenverlenging van de Nederlandse militaire missie in Irak groeit. MaarPvdA-leider Bos ging woensdag niet in op oproepen van VVD, D66,GroenLinks en SP om nog vóór de Europese verkiezingen van donderdaguitsluitsel te geven over zijn standpunt over Irak.

CDA-fractievoorzitter Verhagen sprak zijn vertrouwen uit in eengoede afloop. "Ik gun Bos die extra dag nadenken wel."D66, de partij die net als de PvdA de afgelopen maanden ergtwijfelde over verlenging van de Nederlandse inzet in Irak, beslootwoensdag wel akkoord te gaan met een aanstaand kabinetsbesluit.

Srebrenica

Bos zelf erkende dat de kansen dat zijn partij vóór stemt groterzijn geworden met de nieuwe VN-resolutie. Toch wil hij pas na hetkabinetsbesluit een definitief standpunt innemen. "We hebben eenkeer eerder besloten militairen uit te zenden, louter op basis vanmorele verontwaardiging. Dat was naar Srebrenica en dat is hopeloosfout gegaan." Bos praat donderdag met premier Balkenende overIrak, op verzoek van de premier.

VVD-Kamerlid Wilders uitte harde kritiek op het "het eeuwigegedraai van de PvdA". Volgens hem wil de PvdA nu nog niet zeggenof ze uiteindelijk voor of tegen zal stemmen "omdat ze bang zijndonderdag door de kiezer te worden afgestraft".

Minachting

Wilders: "De Partij van de Arbeid neemt de kiezer niet serieusdoor een besluit over verlenging van de Nederlandse missie in Irakover de Europese verkiezingen heen te tillen. Dat riekt naarminachting van de kiezer."

D66 gaf woensdag al wel duidelijkheid. FractievoorzitterDittrich belegde er speciaal een persconferentie voor om het nieuwestandpunt van zijn partij publiek te maken. Een maand geleden hadD66 nog gesteld dat "de lust om in te stemmen met verlenging toteen minimum was gedaald". De kansen op uiteindelijke instemmingwerden toen "zeer onwaarschijnlijk" geacht.

Criteria

Woensdag legde Dittrich uit dat met de nieuwe resolutie van deVeiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de door D66 gesteldecriteria is voldaan. Volgens Dittrich zijn CDA en VVD "te vroeg"geweest met hun instemming. "Wij hebben gewacht tot er een goederesolutie lag. We moeten wel de veiligheidssituatie in Irak goed inhet oog houden, maar zolang de Nederlandse aanwezigheid eenmeerwaarde heeft, kunnen we blijven."

Kreeg het kabinet woensdag bij voorbaat de steun van D66, hetdreigt tegelijkertijd de instemming van de LPF te verliezen. Hetkabinet zal vrijdag waarschijnlijk besluiten de missie met achtmaanden te verlengen, maar LPF-leider Herben wil maximaal viermaanden accepteren. "Wordt het acht maanden, dan zegt de LPFnee."