DEN HAAG - Staatssecretaris Nijs moest aftreden omdat zebinnen de coalitie en ook in samenwerking met minister Van derHoeven niet meer kon functioneren. "Andere partijen binnen decoalitie en ook de minister zouden daar gebruik kunnen maken vanmijn vermeend zwakke positie."

Met haar eigen functioneren alsstaatssecretaris heeft haar vertrek niets te maken, stelde zewoensdag in een persconferentie.

Ruimte

Nijs gaf aan zich ondanks het uitgesproken vertrouwen vanminister Van der Hoeven niet meer door haar gesteund te voelen. Aanhet debat van dinsdagavond, waarin ze zich probeerde te verdedigen,had de afgetreden staatssecretaris geen goed gevoel overgehouden.Weliswaar kreeg ze de formeel steun van de coalitiepartijen, maarde staatssecretaris kreeg het gevoel dat ze geen ruimte meer hadhaar beleid goed uit te voeren.

"Dat gevoel van onzekerheid bleef knagen, ook door deopstelling van de minister tijdens het gesprek met het personeelvan het ministerie." Woensdagmorgen spraken Van der Hoeven en Nijsde ambtenaren op OCW toe om aan te geven dat ze weer samen verderkonden. Verder neemt Nijs het de minister kwalijk dat deze niet alseerste het woord nam tijdens het Kamerdebat van dinsdag waarin Nijszich moest verdedigen.

Curatele

"Ik had sterk gevoel dat ik niet alleen onder curatele kwam testaan, maar ook geen vertrouwen meer had. Dat heeft voor mij dedeur dichtgedaan. Ik wil niet nog een keer dat de coalitie mij dehand boven het hoofd moet houden."

Na het optreden van de beide bewindslieden, kreeg Nijs eentelefoontje van vice-premier en partijgenoot Zalm om bij hem langste komen. Een goed idee, vond de staatssecretaris, want ze wildemet hem praten over het slechte gevoel dat ze nog steeds had overhaar verhouding met Van der Hoeven.

Verzwakt

Ze had er geen idee van dat op moment al over haar lot wasbeslist. Ze zei dat ze zich er van had laten overtuigen dat haarpositie was verzwakt, dat andere partijen daarvan misbruik zoudenkunnen maken. Wie dat zou doen, daarover bleef Nijs vaag.

Ze herhaalde uiteindelijk zelf de beslissing te hebben genomenop te stappen. Het had haar opgelucht. Ze gaat uitslapen en haarChinees bijspijkeren. Of ze in de politiek blijft weet ze niet. Zegaat er over nadenken. Nee, het was echt geen politieke dolkstootin haar rug geweest, zoals het Tweede-Kamerlid Kraneveldt (LPF)even tevoren in het debat had gezegd.

Etentje

Vlak na de persconferentiestapte het LPF-Kamerlid op Nijs toe om het afscheid eenpersoonlijke cachet te geven. Met Van der Hoeven heeft zeafgesproken nog eens een hapje te gaan eten.