DEN HAAG - Staatssecretaris Nijs (Onderwijs) heeft beslotenaf te treden, tijdens een gesprek dat zij woensdagmorgen had metVVD-fractievoorzitter Van Aartsen, vice-premier Zalm enVVD-partijvoorzitter Van Zanen. Dat gesprek leidde tot degezamenlijke conclusie dat er voor Nijs "onvoldoende draagvlak"is om verder te gaan, aldus Van Aartsen. Hij zei dat het nietmoeilijk was Nijs hiervan te overtuigen.

Eerder op de morgen hadden Nijs en onderwijsminister Van derHoeven in het ministerie ten overstaan van het personeel nogverklaard dat er voldoende vertrouwen was om samen verder te gaan.

Totale onzin

Van Aartsen ontkende dat de VVD-Kamerfractie van plan waswoensdag voor een motie van de oppositie te stemmen waarin de Kamerhaar treurnis over de affaire uitspreekt. "Dat is totale onzin.Aan een dergelijke motie zouden wij onze steun nooit hebbengegeven."

Opvolger

Van Aartsen wilde woensdag nog niet nadenken over een opvolgervoor Nijs, al was de gedachte daaraan wel "door zijn hoofdgegaan". Als mogelijke kandidaat voor de vrijkomende post wordtVVD-kamerlid Cornielje genoemd. Die werd bij de twee laatstekabinetsformaties ook al genoemd, maar viste achter het net.

Cornielje zei woensdag desgevraagd "de geruchten ook gehoord tehebben" over zijn kandidatuur, maar wilde daar niet op ingaan. Ookwilde hij niet zeggen of hij beschikbaar is. "Dat lijkt mij nietverstandig."